یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی زمان بندی اتاق های عمل با استفاده از استراتژی زمان بندی بلوکی اصلاح شده با در نظر گرفتنمحدودیت های تیم جراحی و بخشهای بعد از عمل
چکیده فارسی مقاله تأتی عمت یکی از منابع برج بنه در در بیمارستان است که موجب بطور متوسط حدود یک سوم هزینه ها و تامین کننده دوسوم سود بیمارستان با است. مدیریت بیمارستان از یک سو به دنبال کاهش هزینه تما و از سوی دیگر خواستار افزایش سطح رضایت بیماران است. در این مقاله یک مدل جدید ریاضی عدد صحیح محط برای برنامه ریزی اتاق های عمل ارایه شده است. این مدل اتاق و روز را برای مو عمل جراحی موجود در فهرست انتظار در طون اقتی زمانی که خفته تعیین می کند. تابع هدف در این مدل، بهبود استفاده از زمان در دسترس اتاق عمل و انتخاب و برنامه ریزی عمل های جراحی بر اساس اولویت بیماران با در نظر گرفت محدودیت های منابع مختلف است. همچنین تاثیر دو استراتژی مختلف زمان بندی بلوکی و بلوکی اصلاح شده برای روش تخصیص جراحان به اتاق مای عمل بر روی برنامه ریزی بیماران بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این است که در تمامی نمونه ای بررسیشده، مدل با رویکرد زمان بندی بلوکی اصلاح شده در مقایسه با مدل با رویکرد زمان بندی بلوکی، جوابهای بهتری تولید می کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت سیستم های بهداشتی درمانی، برنامه ریزی و زمان بندی اتاق عمل، تخصیص، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط،

عنوان انگلیسی Scheduling operating rooms by using Modified Block scheduling strategy with considering the surgical team and post-operative units constraints
چکیده انگلیسی مقاله Operating rooms are one of the most costly hospital facilities that cause about 33% of the costs and provide about 67% of a hospital’s profit. Hospital managers are interested in decreasing the costs as well as increasing the customers’ satisfaction level. In this article, a Mixed- Integer Programming model for planning and scheduling operating rooms is proposed. This model assigns the date and the room to each surgical operation with the objective of improving the operating rooms usage and selecting the surgical cases regarding their level of severity while taking into account the various resource-related constraints. The effects of using two different scheduling strategies (Block scheduling and Modified Block scheduling) for assigning operating rooms to surgeons on the planning of surgical cases is studied. The results indicate that the model with Modified Block scheduling strategy provides better solutions than the ones with the model with Block scheduling strategy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Healthcare system management, planning and scheduling operating room, assignment, Mixed –integer programming

نویسندگان مقاله مطهره توکلی کاشی | Motahareh Tavakoli Kashi
دانشگاه صنعتی شریف

ناصر سلماسی | Nasser Salmasi
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها