یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب استراتژی مطلوب تولیدی با رویکرد FAHP و FTOPSIS: مطالعه موردیشرکت پلاستونیک
چکیده فارسی مقاله شرکتهای تولیدی جهت بقا و ارتقا رقابت پذیری، نیازمند بهبود مستمر عملکرد زنجیره تامین خود می باشند. یکی از تصمیم های کلیدی در زنجیره تامین انتخاب استراتژی تاب با چابک با تاب/ چابک می باشد. انتخاب استراتژی های زنجیره تامین خود یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است. در میان روش های تصمیم گیری چند معیاره، مدل هایی که مسئله را به حالت فازی حل می کنند؛ به علت در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی نتایج قابل قبول تری ارائه می دهند. در این مقاله، مسئله انتخاب استراتژی تاب، چابک و تاب چابک برای شرکت پلاستوتیک به صورت یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره مدل شده است که در آن از FAHP جهت وزن دهی به معیارها و از FTOPSIS جهت اولویت بندی استراتژی هااستفاده شده است. در پایان نتایج به دست آمده از مدل برای شرکت پلاستونیک ارائه گردیده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رویکرد ناب، رویکرد چابک شرکت پلاستونیک، استراتژی زنجیره تامین FTOPSIS FAHP

عنوان انگلیسی Selectingthe optimal manufacturing strategy with FAHP and FTOPSIS approaches: case study ofPlastonic Company
چکیده انگلیسی مقاله Manufacturing firms should improve the performance of their supply chain continuously in competitive market. One of the key decisions on supply chain strategiesis a lean, agile or leagile strategy. Supply chain strategy selecting is a multiple- criteria decision-making problem (MCDM). Fuzzy MCDM models provide the acceptable results with considering the uncertainty of the real world. In this paper, the problem of selecting lean, agile and leagile strategy for supply chain of plastonic company is modeled as a MCDM problem, where FAHP is used to weighting the criteria and FTOPSIS is used to prioritizing strategies. Finally, the model is solved and the resultsarepresented
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله L EAN, AGILE, P LASTONIC COMPANY, SUPPLY CHAIN STRATEG Y, FAHP, FTOPSIS

نویسندگان مقاله دین محمد ایمانی | Din mohammad Imani
دانشگاه علم و صنعت ایران

مریم اکبري کاسگري | Maryam Akbari Kasgari
دانشگاه علم و فناوري مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها