یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل موجودی EPQبرای اقلام فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت - زمان و نرخ تورماحتمالی
چکیده فارسی مقاله این مقاله دربردارنده مدل کنترل موجودی EPQبا سیاست بازپرسازی برای اقلام فساد پذیر با تقاضای وابسته به قیمت و زمان است. نرخ تقاضا و فساد پذیری پیوسته بوده و به ترتیب تابعی مشخص از قیمت -زمان و زمان است. کمبود مجاز بوده و درصد تقاضای پس افت بر اساس یک الگوباز پیش تعریف شده و به مدت زمانی که باید مشتریاتصیر کنند تا بازپرسان بعدی انجام شود، مرتبط است. ریشیز سلسله مراتبی برای نشان داد تعدم قطعیتنرخ تورم در مدلاستفاده شده است. این سیاستبا تقاضای وابسته به قیمت مایه منظور به حداکثر رساند تارزش خالص فعلی ستود توسعه یافته است. با توجه به تحدیتابع سود خالصدر واحد زمان، یک روش بهینه سازی برای پیدا کردن مقادیر بهیته ی متغیرهای تصمیم گیریارائه شده است. منظور تبیین هرچه بهتر مدل و روش حل آن، یک مثال عددی باتحلیل حساسیت کامل مساله، ارائه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل موجودی EPQ، تقاضای وابسته به قیمت-زمان، فساد پذیری، عدم قطعیت نرخ تورم.

عنوان انگلیسی An EPQ model for deteriorating items with price-time dependent demand considering inflation uncertainty
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we have developed an EPQ model based on instantaneous replenishment policy for deteriorating items with price-time dependent demand. The demand and deterioration rates are continuous and differentiable function of price-time and time, respectively. Shortages are allowed and partially backlogged with a predefined pattern, which related to the time duration the customers should wait in stock-out period until the next replenishment is conducted. A hierarchical Bayesian approach has been applied to model the inflation rate uncertainty. We have developed a policy with price-time dependent demand in order to maximize the net present value of profit. Regarding The convexity of the net profit function per unit time, we have proposed an optimization procedure to find the optimal values of decision variables. This procedure has been illustrated through a numerical example and complete sensitivity analysis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله EPQ, Price-time dependent demand, deterioration, inflation uncertainty.

نویسندگان مقاله پگاه درخشانی | Pegah Derakhshani
University of Bojnord
دانشگاه بجنورد

هاشم وحدانی | Hashem Vahdani
University of Bojnord
دانشگاه بجنورد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها