یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب تامین کنندگان سبز تجهیزات برق زمین گرمایی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیلمولفه های اصلی و روش الکتر
چکیده فارسی مقاله چالش های زیست محیطی مانند گرم شدن کره ی زمین، آلودگی آب و هوای باران های اسیدی و غیره و همچنین افزایش أعمایی های جهانی در قبال مساله ی حفاظت محیط زیست، باعث شده تا جوامع، دولتها و سازمان ها، به استفاده از انرژی های پاک و خرید سبز محصولات خود، روی آورند. از این رو انتخاب تامین کننده سیر تجهیزات نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از انرژی های مورد توجه در سال های اخیر انرژی زمین گرمایی است. این پژوهش به ارایه روشی برای انتخاب تامین کنندگان سبز یک نیروگاه زمین گرمایی پرداخته است. رویکرد ارایه شده ترکیبی از روش تحلیل مولفه های اصلی (2CA) و الکتر قازی ( F - ELECTRE) است. با توجه به قرار گرفتن ایران در مرزهای تکتونیکی، نتایج این پژوهش می تواند به ارتقاء توسعه و پایداری صنعت برق ایران کمک شایانی نماید. نتایج حاصله، مبین کارایی رویکرد پیشنهادی بعنوان یک ابزار کاربردی برایکمک به مدیران در راستای انتخاب تامین کنندگان نیروگاه های زمین گرمایی با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انرژی زمین گرمایی، انتخاب تامین کننده سیز، نیروگاه برق زمین گرمایی، تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، الکت(ELECTRE)

عنوان انگلیسی Green Suppliers Selection for Geothermal Power Plant’s Equipment by Using a Hybrid Principal Component Analysis and ElECTRE Method
چکیده انگلیسی مقاله Environmental challenges, such as global warming, air and water pollution, acid rains, etc. and also increase worldwide awareness of the environmental protection problem, making communities, governments and organizations taking into account using clean energy and green purchasing. Thus, selecting green supplier for equipment of renewable energy power plants is very important. This study presents a novel approach for selecting green suppliers of a geothermal power plant. The presented approach integrates Principal Component Analysis (PCA) and Fuzzy ELECTRE. According to tectonic boundaries of Iran, the results of this research can promote, develop, contribute and sustainability of the electricity industry. The results show the effectiveness of the proposed approach as a practical tool to assist managers in selecting suppliers of solar power plants, taking into account environmental factors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله geothermal energy, green supplier selection, geothermal power plant, PCA, ELECTRE

نویسندگان مقاله میثم نصرالهی | Meisam Nasrollahi
University of Tehran
پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران

عباس کرامتی | Abass Keramati
University of Tehran
پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران

مهدی حکیمی اصل | Mehdi Hakimi Asl
University of Tehran
پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران

علیرضا حکیمی اصل | Alireza Hakimi Asl
University of Tehran
پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها