یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه سازی چندهدفه ی مکان و پیکربندی آنتن های جهتی در شبکه های بی سیم
چکیده فارسی مقاله پیچیدگی های طراحی شبکه های بی سیم از یک سو و هزینه های مربوط به خرید، نصب و نگهداری تجهیزات از سوی دیگر باعث چالش برانگیز شدن مسئلهی یافتن مکان و پیکربندی بهینه آنتن ها شده است. این مسائل شامل انتخاب مکان های ایستگاه های اصلی از بین مجموعه ای از مکان های کاندید است. همچنین این مکان ها باید به شیوه ای تنظیم و پیکربندی شوند که پوشش و ظرفیت کافی برای سرویس را فراهم کنند. در مقاله ی پیش رو مسئله بصورت یک مسئله برنامه ریزی عدد صحیح دوهدفه مدل شده است که در تابع هدف اول هزینه های مربوط به نصب و نگهداری آنتنها کمینه می شود. در تابع هدف دوم ظرفیت به نحوی به آنتن ها اختصاص داده می شود که در ساعات مختلف روز کمبود با مازاد آن تا حد ممکن کاهش یابد. مدل حاصل با استفاده از روشE - constraint حل شده است. نتایج محاسباتی حاکی از کارایی روش ارائه شده در محاسبه نقاط پارتو می باشد.کلمات کلیدی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکان یابی آنتن های جهتی، بهینه سازی چند هدفه، بیشینه سازی پوشش، روشE - constraint

عنوان انگلیسی Multi-objective Optimization of Directional Antenna Location and Configuration in Wireless Networks
چکیده انگلیسی مقاله Complexity of designing mobile communication networks, combined with minimizing the costs of installation and maintenance of equipment is a challenging problem. In this paper we address this problem and present a bi-objective integer programming model to find the location of directional antennas with minimum overlap, and with minimum shortage and surplus traffic. The model is solved using the e-constraint method. Computational results indicate that the proposed method is efficient in computing the Pareto front solution
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Directional antenna location, Multi-objective optimization, coverage maximizing, -constraint method.

نویسندگان مقاله مرضیه صمیمی | Marziye Samimi
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

حسین تقی زاده کاخکی | Hossein TaghizadeKakhki
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

مجید سالاری | Majid Salari
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها