یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مکان یابی هاب حداکثر پوشش چند روش حمل و نقلی فازی دوهدفه با امکان ارسال مستقیم
چکیده فارسی مقاله ازهاب می توان به عنوان تسهیلات ویژه ای نام برد که نقش ایستگاههای واسطه ای را در سیستم های توزیع ایفا می کننده بطوریکه با تعیین مسیر و سازماندهی ترافیک بین ایستگاه های مبدأحمقصد (بسته به نوع مسأله) سبب کاهش زمان، هزینه و با بهبود عوامل دیگر می گردند. این نوع سیستم ها تحت عنوان مسائل مکان یابی هاب واسطه مورد بررسی قرار می گیرند. مقاله پیش رو سعی در مدل سازی و حل مسأله مکان هایی حداکثر پوششی هابه تک تخصیصه دوهدفه با در نظر گرفتن پارامترهای فازی و امکان انتقال مستقیم جریان بین گره های غیرمایه از طریق لینک مستقیم بین آنها وجود دارد. هدف اولیه مسأله، ماکزیمم کردن میزان جریان پوشش بافته توسط شبکه شتاب طراحی شده می باشد و هدف دوم می تیمم کردن میزان هزینه ثابت ایجاد لینک ها می باشد. همچنین محدودیت شعاع پوشش برای هابها و همچنین مسیرهای انتقال جریانات در نظر گرفته شده است. مدل برنامه ریزی ریاضی قازی مسأله توسعه داده شده و مسئله دوهدفه با رویکرد تابع هدف محدود شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایتتحلیل نتایج عددی برای نمونه های موجود در ادبیات ارائه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکان یابی هاب، مکان یابی پوششی، منطق فازی، برنامه ریزی ریاضی

عنوان انگلیسی The fuzzy non-strict multi-modal single allocation maximal hub covering problem: a bi-objective approach
چکیده انگلیسی مقاله Hub location problem is one of the most important problems in the areas of logistics and telecommunication network design. In this paper, we model and solve a novel fuzzy credibility model for a bi-objective non-strict multi-modal single allocation maximal hub covering problem in which direct link between non-hub nodes can be established. The first objective is to maximize the amount of covered flows associated with origin-destination pairs in a hub-and-spoke network using a fixed number of hub facilities. In addition, second objective is to minimize the fixed cost of establishing links in the network. Also, coverage radius for hubs and flow transition paths constraints are considered. A fuzzy chance constrained programming model based on credibility measure is developed for the problem and biobjective problem is analyzed using a bounded-objective approach. And interesting properties of the model are demonstrated via a series of computational experiments.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hub location, Covering location, Fuzzy logic, Mathematical programming.

نویسندگان مقاله محمدسعید جبل عاملی | Mohammad Jabal
دانشگاه علم و صنعت ایران

آرمین جبارزاده | Armin Jabarzadeh
دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی شاهین | Mahdi Shahin


علی صبوری | Ali Saboriنشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها