یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی مسئله مسیریابی - موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظرگرفتن زمان رسیدن وسیله ی نقلیه
چکیده فارسی مقاله در این مقاله مسئله ی مسہرہ ہی موجودی برای یک کالای فاسد شدنی با نرخ مصرف بالا در یک زنجیره تامین دوسطحی، شامل یک تولید کننده و مجموعه ای از مراکز فروش بررسی می شود. از آنجا که کالا قاسد شدنی است لذا دارای عمر مفید می باشد که بعد از آن غیر قابل استفاده می شود. در این مدل یک وسیله ی نقلیه ظرفیت دار، مجهز به سیستم کنترل درجه حرارت برای ارسال مستقیم کالا به مراکز فروش وجود دارد. با در نظر گرفتن محدودیت مسافت، وسیله نقلیه در یک روز قادر به بازدید برخی از مراکز فروش می باشد. مراکز فروش با گرفتن تخیف از تولید کننده تشویق می شوند تا علاوه بر تقاضای روزی که بازدید می شوند تقاضای روزهای بعد (تا قبل از تاریخ انقضا) را نیزخریداری نمایند. مسئله مورد نظر با رویکرد برنامه ریزی خطی مدلسازی می شود تا از طریق حل مدل، برنامه ی تولید و نحوه توزیع و مسیریابی مشخص شود. در این مدل تولید کننده به دنبال کمیته کردن متوسط مجموع هزینه های تولید، نگهداری، مسیریابی، تخفیف و فروش از دست رفته در واحد زمان می باشد. در این مقاله نمونه هایی با اندازه های کوچک توسط نرم افزار 12. 3ILOG CPLEX حل می شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و همچنین تحلیل حساسیت بر روی برخی پارامترهای ورودی انجام می گیرد تا میزان تاثیر آن شما بر روی تابع هدف و تصمیمات تولید کننده مشخص گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریابی، موجودی، فاسد شدنی

عنوان انگلیسی Routing_inventoryofperishable goodsinatwo-levelsupply chainbyconsidering arrival time of vehicle
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we investigate Inventory Routing Problem (IRP) for a perishable product with a high consumption rate in a dihedral supply chain including manufacturer and a set of sale centers. Since perishable products have useful life and after that they become useless, capacitated vehicles are equipped with a temperature control system for direct sending goods more over, because of limited distance, vehiclecan visit a number of sale centersin one day. Manufacturer should encourage sales center through giving discount to buy their following days order (before expiration date). We use linear programming to dedicate production and distribution plane and vehicle routing. In this model, manufacturers are seek to minimize the average total of production, storage and routing cost, discounts and sales lost in per unit time. A number of small sample is solved by the software ILOG CPLEX 12.3, also analysis is performed in someinput parameterstoshowtheir impact on theobjective functionand themanufacturer decisions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله INVENTORY, ROUTING,PERISHABLE PRODUCT

نویسندگان مقاله مهلا باباگلزاده | Mahla Babagolzade
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

محمد علی پیرایش | Mohamadali Pirayesh
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

مجید سالاري | Majid Salari
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها