یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب سبد بهینهی پروژهها همواره یکی از مسائل مهم و دغدغههای اصلی مدیران شرکتها و سازمانهای پروژه محور است. در گذشته مسائل انتخاب سبد پروژهها در حالت قطعی و غیر قطعی بودن عوامل، با روشهای گوناگونی حل شدهاست. در این مقاله مسألهی انتخاب سبد پروژهها بصورت یک مسألهی چند مرحلهای، ابتدا بصورت قطعی و سپس بصورت غیر قطعی و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل برای برخی از عوامل مهم و تأثیرگذار نظیر بودجهی در دست در ابتدای هر دوره، نرخ بازگشت سرمایه و تعداد پروژههای موجود برای انتخاب در ابتدای هر دوره (که در دنیای واقعی غیر قطعی هستند) را مدل نمودهایم. همچنین در مدل ارائه شده امکان ترک پروژهها در طول عمر مفیدشان و جایگزینی با سایر پروژهها لحاظ گردیدهاست.
چکیده فارسی مقاله انتخاب سبد بهینهی پروژهها همواره یکی از مسائل مهم و دغدغههای اصلی مدیران شرکتها و سازمانهای پروژه محور است. در گذشته مسائل انتخاب سبد پروژهها در حالت قطعی و غیر قطعی بودن عوامل، با روشهای گوناگونی حل شدهاست. در این مقاله مسألهی انتخاب سبد پروژهها بصورت یک مسألهی چند مرحلهای، ابتدا بصورت قطعی و سپس بصورت غیر قطعی و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل برای برخی از عوامل مهم و تأثیرگذار نظیر بودجهی در دست در ابتدای هر دوره، نرخ بازگشت سرمایه و تعداد پروژههای موجود برای انتخاب در ابتدای هر دوره (که در دنیای واقعی غیر قطعی هستند) را مدل نمودهایم. همچنین در مدل ارائه شده امکان ترک پروژهها در طول عمر مفیدشان و جایگزینی با سایر پروژهها لحاظ گردیدهاست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتخاب سبد پروژه ها، عدم قطعیت، برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله یاسین تدیّن راد | Yasin Tadayonrad
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا کوشا | Hamid Reza Koosha
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها