یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی هماهنگسازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت مرجوعسازی کالا از سمت مشتریان
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق یک زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک خردهفروش و یک تأمینکننده که با تقاضای نامعین مشتریان مواجه هستند، مورد بررسی قرار میگیرد. در مدل پیشنهادی تقاضای مشتریان تابعی از قابلیت مرجوعسازی کالای فروخته شده است و ) تصمیمگیری متمرکز 1(: خردهفروش میتواند قابلیت مرجوعسازی مشخصی را به مشتریان پیشنهاد دهد.مدلسازی در دو حالت ) تصمیمگیری انفرادی اعضا انجام شده است .متغیرهای تصمیم مدل عبارتند از اندازه سفارش خرده فروش و همچنین 2اعضا و ( قابلیت مرجوعسازی کالای فروخته شده. نتایج نشان میدهد که سود زنجیره در حالت متمرکز بیشتر از حالت غیرمتمرکز است . تصمیمگیری متمرکز منتج به افزایش اندازه سفارش و همچنین افزایش قابلیت مرجوعسازی کالا شده و فروش زنجیره را افزایش میدهد.نتایج آزمایشات عددی نشان داد که تصمیمگیری متمرکز بر روی اندازه سفارش و قابلیت مرجوعسازی کالا میتواند سودآوری زنجیره تامین را به نحو چشمگیری افزایش دهد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هماهنگ سازی زنجیره تامین، قابلیت مرجوع کردن، تصمیم گیری متمرکز، تصمیم گیری غیرمتمرکز

عنوان انگلیسی Coordinating a two-stage supply chain by considering customer returns
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, a two-stage supply chain comprising of one retailer andone supplier facing with an uncertain demand is considered. In the proposed model, a certain present of customers who are not satisfied with goods bought are fully paid back. Customers’ demand is a function of refund percent. Supply chain is modeled in two modes: (1) decentralized decision-making (2) centralized decisionmaking.Decision variables are order quantity and present of customers that can reject their purchase. The results indicate that thesupply chain profit increases by centralized decision-making ratherthan decentralized mode. In addition, centralized decision making increases order quantity, customers’ returns, and supply chain sales volume. Numerical experiments confirm that centralized decision-making on order quantity and return percent can increase supply chain profitability substantially.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supply chain coordination, Customer return, refund, purchase rejection

نویسندگان مقاله جعفر حیدری | Jafar Heydari
University of Tehran
دانشگاه تهران

ساقی رادخواه | Saghi Radkhah
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها