یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی عوامل موثر بر توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی:خوشه کاشی و سرامیک استان یزد)
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق، مروری بر ادبیات موضوع خوشه های صنعتی انجام شده است. آنگاه با توجه به ادبیات موضوع، ضرورت توسعه خوشه ای صنایعی که ویژگی های لازم را برای خوشه شدن برخوردارند از دیدگاه صاب نرران برشمرده شده و رویکرد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) به عنوان یک رویکرد اجرایی در توسعه خوشه به عنوان مبنا قرار گرفته است. همچنین صنعت کاشی و سرامیک استان یزد به عنوان مطالعه موردی در این تحقیق به کار گرفته شد. بر طبق مدل مطالعۀ شناختی طرابی شده، وضعیت خوشۀ کاشی و سرامیک استان یزد در چهار زمینۀ اصلی تحلیل درونی، تحلیل بیرونی، تحلیل نهادی و تحلیل میزان همکاری میان اعضای خوشه بررسی شد. مبنای این بررسی نررات مدیران ارشد کارخانجات استان بود که در قال پرسش نامه ای % استفاده شد. 59 تن از مدیران مورد سؤال قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل سوالات از آزمون تی تک متغیره در سطح اطمینان 04 نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنعت کاشی و سرامیک استان یزد از بعد وضعیت درونی و بیرونی به طور نسبی در وضعیت مطلوبی می باشد و در زمینه وجود نهادهای مؤثر در درون خوشه و میزان همکاری میان اعضای خوشه در وضعیت نا مطلوبی بسر می برد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خوشه صنعتی، یونیدو، صنایع کوچک ومتوسط، فراهم کنندگان خدمات بهبود کسب وکار

عنوان انگلیسی Investigation of the factors affecting the development of industrial clusters (case study :yazd tile cluster)
چکیده انگلیسی مقاله In this research , it has been investigated with a review on literature of the industrial clusters .then presents the kind of the cluster that can be developed and Unido approach has been selected as the executive approach and this research is based on it. the tile & ceramic industry of Yazd province has been considered as case study In the research. In this research, general conditions of tile & ceramic cluster at Yazd province has been investigated on 4 main field: internal environment analysis of factories , external environment analysis of factories , analysis of effective institutions within the cluster and analysis of cooperation between factories. The basis of this review were main managements of factories and 40 management participate in this research and fill in the questionnaire. For analyzing the questions of questionnaire have been used from T- test with α=5%.The result of this research shows that tile & ceramic cluster at Yazd province from fields internal conditions and external conditions are in good situation but effective institutions within the cluster and cooperation between factories are in critical situation
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله INDUSTRIAL CLUSTERS, UNIDO, SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES, BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE.

نویسندگان مقاله محسن عسکری رحمت آباد | Mohsen Askari Rahmatabad
دانشگاه پیام نور تهران

حمیدرضا شکری زاده | Hamid Reza Shokrizadeh
دانشگاه پیام نور تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها