یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه ها و طرح ها با توجه به روشهای تامین مالی
چکیده فارسی مقاله سازمان ها اغلب پروژه ها و طرح های بسیاری را جهت اجرا مدنظر دارند که به دلیل محدودیت های مختلف که مهم ترین آن ما کمبود منابع به خصوص منابع مالی است قادر به اجرای تمامی آنها نمی باشند. مطمنا در سازمانی باید سبدی بهینه از پروژه ها و طرح های پیشنهادی را انتخاب کند. مجموعه پروژه ها و طرح های انتخاب شده باید به گونه ای گزینش و مدیریت شوند تا الحمداق راهبردی سازمان محقق گردند. با توجه به گسترش مباحث تأمین مالی پروژه ها، این امکان به وجود می آید که یک سازمان بتواند بدون اینکه از منابع مالی و غیرمالی درون سازمان برای برخی پروژه ها و طرح های مدنظر خود استفاده کند، آنها را تامین مالی و اجرا نماید. به عبارت دیگر با استفاده از انواع روش های تأمین مالی سازمانی و پروژه ای می توان سبد بهتری انتخاب نمود. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی ارائه شده است و تمرکز آن بر انتخاب همزمان پروژه ها و روش تأمین مالی هر یک از آنها می باشد که می تواند موجب انتخاب سبد بهتری از پروژه ها و طرح های مدنظر با توجه به اهداف سازمان شود. در این مقاله از بین روش های تأمین مالی سازمانی دو روش وام گیری و استفاده از دارایی های سازمان و از بین روش های تأمین مالی پروژهای، BOT در نظر گرفته شده است. مدل ریاضی ارائه شده توسط نرم افزار GAMS حل گردیده که در نتیجه ی آن پروژه های انتخابی و روش های تأمین مالی مربوط به هر یک مشخص گردیده است. در انتها، تحلیل حساسیتی نیز بر روی برخی پارامترهای مدل از جملهدارایی های سازمان، اعتبار دریافت وام سازمان و نرخ بهره ی وام پروژه ها انجام شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتخاب پروژه ، بهینه سازی سبد پروژه، تأمین مالی سازمانی، تأمین مالی پروژهای، مدلسازی ریاضی

عنوان انگلیسی Developing mathematical model for project and program portfolio selection based on financial methods
چکیده انگلیسی مقاله Every organization has so many programs and projects to implement but it is not possible to carry out all of them because of many constraints especially financial constraints. For satisfying strategic goals, each organization should select an optimal portfolio of projects and programs. It can be possible to implement more projects without using interior resources, both financial and nonfinancial resources, by considering financial methods. In other words, an organization can select better portfolio of projects by considering corporate finance and project finance methods. This article proposed a mathematical model that simultaneously selects a portfolio of projects and programs and their financial methods. For this purpose, we use three financial methods. Two of them are equity and debt financing which are in corporate finance groups and the other is BOT, which is in project finance methods. The proposed model had solved via GAMS software in which some projects and their financial methods are determined that lead to an effective portfolio
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله PROJECT PORTFOLIO SELECTION, MATHEMATICAL MODELING, CORPORATE FINANCE, PROJECT FINANCE

نویسندگان مقاله آیدین رضائیان دلوئی | Aidin Rezaeian Daluei
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

سیامک حاجی یخچالی | Siamak Hajiyakhchali
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها