یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدل دوسطحی برای حمل بار در بخش ریلی بر پایه مفاهیم مدیریت درآمد
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با در نظر گرفتن رقابت ایابین بخش ریلی و جاده ای، با هدف بهبود درآمد و برنامه ریزی تاکتیکی اپراتورهای راه آهن، یک مدل برنامه ریری دوسطحی برای حمل بار ارائه شده است. در این مدل، ابر انور ویلی تصمیم گیر سطح اول و صاحبان کالا در سطح دوم مدل دو سطحی قرار دارند. بنابراین مدل شامل دو تصمیم گیر مستقل در ساختاری سلسله مراتبی است. در مدل ارائه شده جمدت بخش ریلی بیشینه نمودن سود و دق صاحبان کالا انتحاب کم هزینه ترین شیوه حمل وشل است. رقتار صاحباب کالا برای انتخاب شبوه حمل توسط یک مدل انتخاب فرموله شده است. با اثبات چند قضیه و لم بر اساس روابط اولیه حدوگان و کارگیری شرایط مان تار، مدل دوستی به مدل تک سطحی غیر خطی تبدیل شده است. سپس با روش تخریب قطعه قطعه خطی مدل غیر خطی تفکیک نابذ بر با یک مدل عدد صحیح حطی با دقت قابل قبولی فریب زده شد. نهایتأ، کفایت مدل ارائه شده بوسیله مجموعه ای از مسائل آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه ریزی دوسطحی، مدیریت درامد، حمل ونقل رہلی بار، حمل ونقل جاده ای بار، مدل انتخاب

عنوان انگلیسی A bi-level Model for Rail Freight Transportation Based on Revenue Management Concepts
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, considering the static competition between road and rail sectors and aiming at improving the revenue and tactical planning of the rail operators, a bi-level programming model for freight transportation has been proposed. In the proposed model, rail operator and shippers are in the first and second level of the bi-level model, respectively. Therefore, the model has two independent decision makers in a hierarchical structure. In the proposed model, rail sector is seeking to maximize its profit while shippers try to minimize their costs by adopting the least cost transportation mode. Shippers’ behavior in choosing transportation mode has been formulated by a choice model. By proving some theorems and lemmas based on primal-dual relationships and employing Kuhn-Tucker conditions, the bi-level model is converted to a non-linear single-level model. Then, by using a piecewise linear approximation, the non-separable non-linear model is approximated by a linear integer model. Finally, the efficacy of the proposed model is evaluated by a set of test problems
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Bi-level programming, revenue management, rail freight transportation, road freight transportation, choice model.

نویسندگان مقاله حمید فرورش | Hamid Farvaresh
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

اکبر اسماعیلی | Akbar Esmaili
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها