یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تشخیص خرابی یاتاقان در پمپ سانتریفیوژ با استفاده از هوش مصنوعی
چکیده فارسی مقاله خرابی یاتاقان یکی از رایج ترین خرابی ها درماشین آلات دوار است. مانیتورینگ وضعیت بهترین روش برای کاهش هزینههای خرابی ماشینآلات و همچنین پیشگیری از خرابیهای ثانویه است. این تحقیق، بر مبنای بررسی ارتعاشات یاتاقان پمپ و موتور پمپ سانتریفیوژ است ) بررسی غیرهمزمان ارتعاشات یاتاقانها در تشخیص خرابی بررسی میشود. 2 )بررسی همزمان ارتعاشات یاتاقانها، و 1که در آن تاثیر دو روش در این راستا مدلهای شبکه عصبی پادانتشار خطا، ماشین بردار پشتیبان، و درخت تصمیم استفاده شدند و عملکرد هر از یک از مدلها با تغییر مقادیر پارامترها بهینهسازی شدند. نتایج نشان دادند روش همزمان در تشخیص خرابی یاتاقانها عملکرد بهتری نسبت به روش غیرهمزمان دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تشخیص خرابی، مانیتورینگ وضعیت، روش همزمان و غیرهمزمان، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان، روش همزمان و غیرهمزمان

عنوان انگلیسی Diagnosis of Bearing Failure using Intelligent System
چکیده انگلیسی مقاله Bearing Failure is one of the most prevalent failures in rotating machinery. Condition monitoring is the best way to reduce breakdown cost and prevent secondary failures. This article is based on verifying bearing vibration signals of motor and pump of centrifugal pump. The effect of two synchronized and asynchronous verification methods of motor and pump bearing vibration signals are tested. For this purpose, decision tree, back propagation neural net, and support vector machine are used, performance of each model is optimized with adjusting its parameters. Results show synchronize method has better performance toward asynchronous method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Bearing Failure, Condition monitoring, synchronized, asynchronous, decision tree, neural net, support vector machine

نویسندگان مقاله مرضیه ثابت قدم | Marzieh Sabetghadam
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدرضا امین ناصری | Mohammadreza Aminnaseri
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها