یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی هماهنگی تصمیم های قیمت گذاری و بازاریابی در زنجیره تامین سه رده ای با استفاده ازرویکرد نظریه بازی ترتیبی
چکیده فارسی مقاله یکی از مهمترین ساز و کارهای زنجیره تامین هماهنگی است که به اعضای زنجیره برای رسیدن به سود بیشتر کمک می نماید. می توان به قیمت گذاری و بازاریابی به عنوان دو عنصر مهم هماهنگی اشاره نمود. در این مقاله، هماهنگی تصمیم های قیمت گذاری بازاریابی و تونید در یک زنجیره تأمین رقابتی سه رده ای شامل چند تامین کننده، یک تولید کننده و چند حرده فروش مورد بررسی قرار می گیرد. تقاضای محصولات نهایی زنجیره به صورت غیر خطی تابعی از قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی است. در این زنجیره تامین تولید کننده از قدرت بیشتری برخوردار است و نقش ربر را در زنجیره دارد و خرده فروشان و تامین کنندگان نقش پیرو را ایفا می کند. از این رو با یک مدل دو سطحی و بازی استگلبرگ مواجه هستیم که در آن تولید کننده در سطح بالاتر قرار دارد برای به دست آوردن تعادل استگلبرگ ابتدا مدل دو سطحی تبدیل به یک مدل یک سطحی می گردد و در ادامه مدل بک سطحیبه صورت دقیق حل خواهد شد. در پایان به منظور تحلیل نتابج و پیام های مدیریتی یک مثال عددی ارائه می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قیمت گذاری، زنجیره تامین رقابتی، بازی استگلبرگ، برنامه ریزی دو سطحی

عنوان انگلیسی Coordination of pricing and advertising strategies in a three-echelon supply chain: A sequential game theory approach
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important mechanisms of supply chain is coordination, which aims the supply chain members to obtain more benefit. Pricing and advertising are two main elements of coordination. In this paper, we investigate the coordination of pricing, advertising, and production decisions in a three-echelon supply chain consisting of multiple suppliers, one manufacturer, and multiple retailers. Demand of final products assumed as a non-linear function of retail prices and advertising expenditures. In this supply chain the manufacturer has dominant power and plays as a leader who followed by retailers and suppliers. The problem is modeled as a Stackelberg game formulated through bi-level programming approach. In order to solve the model we transform it to a single level non-linear programming for which exact solution method proposed. Finally, a numerical example presented to analyze the results and highlight some managerial insights
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pricing, Competitive supply chain, Stackelberg game, bi-level Programming.

نویسندگان مقاله علی نعیمی صدیق | Ali Naimi Sadigh
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

سید کمال چهارسوقی | Kamal Chaharsooghi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

عیسی نخعی کمال آبادی | Isa Nakhai Kamal Abadi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها