یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی زمان بندی عمل های جراحی با مدت زمان احتمالی در بیمارستانهای آموزشی درمانی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، مسئله زمان بندی روزانه عمل های جراحی در حالت داشتن منابع چندگانه و با در نظر گرفتن احتمالی بودن مدت زمان عمل های جراحی مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل برنامه ریزی احتمالی عدد صحیح دو مرحله ای با هدف کمیته کردن کل هزینه مورد انتظار شامل هزینه زمان های بیکاری اتاق عمل و زمان های اضافه کاری ارائه شده است. در نظر گرفتن محدودیت۔ نمای منابعی مانند موجودی تجهیزات و تعداد تکنسین مخاء برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی و محدودیت های واقعی مشاهده شده در بیمارستان های آموزشی- درمانی، مهمترین ویژگی تمامی مدل پیشنهادی است. در این مقاله، روش تونی برای حل مدل های احتمالی پیشنهادی ارائه شده است. این روش بر اساس الگوریتم L- shaped توسعه داده شده است. داده های واقعی جمع آوری شده از بیمارستان آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد، برای ارزیابی مدل و الگوریتم پیشنهادی و تأثیر بکارگیری آن در تعمل بکار رفته اند. زمان بندی بدست آمده از مدل پیشنهادی با زمان بندی واقعی بیمارستان پس از یکسان کردن شرایط در تعدادی مسئله واقعی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این آزمایش شما نشان دهنده کاهش چشمگیر زمان بیکاری و اضافه کاری اتاق تمامی عمل در زمان بندیبدست آمده از مدل پیشنهادی است که نشان دهنده ارزش بکارگیری مدل احتمالی در عمل است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمان بندی و برنامه ریزی اتاق عمل، زمان بندی عمل های جراحی، برنامه ریزی احتمالی

عنوان انگلیسی Surgical case scheduling with uncertain duration of surgeries inteaching hospitals
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, surgical case scheduling problem with uncertain duration of surgeries in multi resource environment is investigated. A two-stage stochastic mixed-integer programming model with th operating rooms idle time and over time is presented. Considering the resource constraints such as instruments or technicians capacity limitations, chronologic curriculum plan for training residents and other real constraints in academic hospitals foms the main features of this model. In this paper a novel approach for solving the proposed model is presented. The presented approach is developed based on the L-shaped algorithmNumerical experiments based on real data from Hasheminejad Kidney Center (HKC), are used to evaluate the model and illustrate the impact of the model in practice. The results of comparing with actual schedules in some real instances display the notable reduction of operating room idle time and over time which show the efficiency of the model in practice
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Operating room planning and scheduling, surgical case scheduling, stochastic planning

نویسندگان مقاله آرزو عتيقه چیان | Arezo Atighehchian
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمد مهدی سپهری | Mohammadmahdi Sepehri
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها