یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای بهبود محصول در صنعت خودروسازی
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش با به کارگیری داده کاوی - قوانین همبستگی، پیشنهاداتی جهت بهبود محصول در صنعت خودرو ارائه شده است. داده های به کار گرفته شده، داده های ثبت شده در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) یکی از شرکت های خودروسازی داخلی می باشد. این داده ها شامل شکایات فنی مشتریان از خودرو می باشد. با به کارگیری قوانین همبستگی الگوریتم آپریوری همبستگی بین خرابی قطعات با سال تولید خودرو به دست آمده است. همبستگی بین خرابی قطعات و سال تولیدی خودرو می تواند نتایجی در مورد کیفیت کار تامین کنندگان، افراد و تکنولوژی ها در سال مشخص، داشته باشد. از سوی دیگر، با به کارگیری الگوریتم ترتیب، همبستگی بین خرابی قطعات با یکدیگر نیز به دست آمده است. هدف از به کارگیری الگوریتم ترتیبه شناسایی زنجیره ای از رخداد خرابی ها است که منجر به خرابی یکی از قطعات مهم خودرو شده است. نتایج به دست آمده از بهکارگیری قوانین همبستگی شامل پیشنهاداتی جهت بهبود محصول می باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله داده کاوی، قوانین همبستگی، صنعت خودروسازی، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، بهبود محصول

عنوان انگلیسی Using data mining techniques to improve the product in the automotive industry
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we proposed some recommendations for product improvement by applying data mining- association rules. Customer Relationship management (CRM) data of one of internal auto companies has been used here. These data consist of technical complaint of customers about their cars. By applying APRIORI algorithm, we obtained association between defective parts and year of car production. This association may show some results about supplier, people and technology quality in a particular year. On the other, by applying sequence algorithm, we obtained association between defective parts with each other. The objective of applying sequence algorithm is, identifying the chain of events of defective parts, which leading to failure in one of important parts of car. The results of applying association rules consist of recommendations for product improvement
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Data mining, association rules, Automotive industry, Customer Relationship Management (CRM), Product improvement

نویسندگان مقاله منیره حسینی | Monireh Hosseini
K. N. Toosi university of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پریسا مقدم | Parisa Moghaddam
K. N. Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها