هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی فراوانی گونه های ماهیان سواحل استان گیلان (حوضه جنوب غربی دریای خزر)
چکیده فارسی مقاله استان گیلان دارای حدود 300 کیلومتر نوار ساحلی از آستارا تا چابکسر بوده و بیش از 40 گونه ماهی در سواحل آن وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان دریایی، مصبی، بچه ماهیان مهاجر و نیز ماهیان آب شیرین در سواحل استان گیلان بوده است. نمونه برداری ماهیان در تیرماه 1399 در سواحل لیسار، انزلی، کیاشهر و چابکسر با استفاده از پره چشمه 6 میلی متری در اعماق کمتر از 3 متر انجام شد. نتایج بررسی کنونی حاکی از وجود 21 گونه ماهی از 8 خانواده بوده که خانواده های کپورماهیان، گاوماهیان و شگ ماهیان به ترتیب با 7، 4 و 3 گونه غالب بودند. در ساحل لیسار (16 گونه)، گل آذین ماهی، گاوماهی شنی، گاوماهی خزری و کفال ماهیان (2 گونه) به ترتیب 5/24، 8/22، 8/12 و 4/9 درصد، در ساحل انزلی (14 گونه) ماهیان سفید، کفال ماهیان (2 گونه) ، گاوماهی شنی و شاه کولی به ترتیب 2/44، 3/11، 2/10 و 8/9 درصد، در ساحل کیاشهر (14 گونه)، ماهیان شاه کولی، کفال ماهیان (دو گونه)، کیلکای خزری و ماهی سفید به ترتیب 8/47، 3/16، 4/10 و 1/9 درصد و در ساحل چابکسر (15 گونه) ماهیان کفال (2 گونه)، شاه کولی و گل آذین ماهی به ترتیب 0/44، 8/35 و 4/10 درصد تعداد ماهیان صید شده را تشکیل دادند. در مجموع اگرچه بچه ماهیان شاه کولی، سفید و کفال و نیز اندازه های مختلف گل آذین ماهی و گاوماهیان جنس Neogobius غالب بودند، اما فراوانی آنها در سواحل مختلف تغییراتی را نشان داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of fish species abundance in the coasts of Guilan state (south-western Caspian Sea)
چکیده انگلیسی مقاله Gilan province has about 300 km of coastline from Astara to Chabaksar and there are more than 40 species of fish on its shores. The purpose of the present study was to identify and study the abundance of marine fish, estuarine, migratory juveniles and freshwater fish in the coasts of Guilan province. Fish sampling was performed in July 2020 on the shores of Lisar, Anzali, Kiashahr and Chabaksar using a beach seine (6 mm mesh) at a depth of less than 3 m. The results of the present study indicate the existence of 21 species of fish from 8 families, of which the families of Cyprinidae, Gobiidae and Clupeidae with 7, 4 and 3 species respectively. In Lisar coast (16 species), Atherina caspia, Neogobius pallasi, N. caspius and Chelon spp. (2 species) 24.5, 22.8, 12.8 and 9.4%, respectively, in Anzali coast (14 species) Rutilus kutum, Chelon spp., N. pallasi and Alburnus chalcoides 44.2, 11.3, 10.2 and 9.8%, respectively, in Kiashahr coast (14 species) A. chalcoides, Chelon spp., Clupeonella caspia and R. kutum 47.8, 16.3, 10.4 and 9.1%, respectively, and in Chabaksar beach (15 species) Chelon spp., A. chalcoides and A. caspia 44.8, 35.8 and 10.4% of the number of fish caught respectively. Overall, fingerlings of A. chalcoides, R. kutum, Chelon spp, as well as different sizes of A. caspia and Neogobius spp. (Gobiidae) were predominant, their abundance varied along different shores.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تنوع زیستی, پراکنش, ماهیان, دریای خزر

نویسندگان مقاله کیوان عباسی | Keivan Abbasi
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

علینقی سرپناه | Alinaghi Sarpanah
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مهدی مرادی | Mehdi Moradi
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مرتضی نیک پور | Morteza Nikpoor
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

یعقوبعلی زحمتکش | Yaghobali Zahmatkesh
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سیامک باقری | Siamak Bagheri
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

رضا محمدی دوست | Reza Mohammadidost
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-239-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها