هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی عدم گریزگاماروسها از ماهی سه خاره
چکیده فارسی مقاله گاماروسهای بومی اروپای مرکزی Gammarus pulex وGammarus fossarum در بخش میانی و بالایی حوضه های ابخیز اب شیرین یافت می شوند. در مقابل. Echinogammarus berilloniبومی اسپانیا و فرانسه، ولی مهاجم در اروپا مرکزی و غربی میباشد. ما فرضیه رفتاری اجتناب طعمه از شکارگر را مورد ازمایش قرار دادیم. بر این اساس فرض نمودیم که دو گونه بومی گاماروس به عنوان طعمه ،به علت سابقه فرگشت همزمان شکارگر-طعمه، نسبت به گاماروس مهاجم رفتارهای گریز از شکارگر واضحتری از خود نشان بدهند. ما رفتار گریز از شکارگر درگاماروسها بومی و مهاجم را با استفاده از بوی ماهی سه خاره Gasterosteus aculeatus در دوتیمار به همراه و بدون بو ماهی را مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج ازمایش ما نشان داد که گونه ها مورد ازمایش ترجیحا به سمت بوی ماهی شنا میکنند. گاماروس ها ترجیحا بوی ساطع شده از شکارگرهای غیر موثر (نظیرلاشخورها و شکارگرها که غذای اصلی انها گاماروس نیست) را از موثر تشخیص میدهند. گاماروسها، ماهی سه خاره را به عنوان شکارگر غیر موثر تشخیص میدهد. این رفتار عدم گریز از بوی ماهی در گاماروسهای بومی نسبت به گاماروسهای مهاجم قویتر میباشد. درمقابل گاماروس مهاجم فعالیتهای مکانیابی خود را درصورت وجود بوی ماهی شکارگر کاهش میدهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Gammarids do not appear to avoid three-spined stickleback
چکیده انگلیسی مقاله The native gammarids, Gammarus pulex, and, Gammarus fossarum, are abundant in Central European upper and middle freshwater tributaries. In contrast, the gammarid Echinogammarus berilloni is native to the Atlantic regions of France and Spain, but an invasive species in western and Central Europe. We tested the predator avoidance behaviour hypotheses: the two native gammarid species, due to coevolution history of the prey-predator, should exhibit a stronger avoidance behaviour compared to invasive gammarids. We have tested predator avoidance native and invasive gammarids from three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus, cues in an experimental setting (with and without fish cues). We showed that individuals preferentially swim towards fish cues. Gammarids appear able to discern between the chemical cues emitted by inefficient predators, i.e., scavengers or predatory species are inefficient in targeting gammarids and those cues emitted by efficient predators. Gammarids do not appear to avoid non-efficient predators e.g. three-spined stickleback. This behaviour was especially noticeable in the native gammarids compared to the invasive E. berilloni. In contrast, invasive gammarids reduced their locomotion activity in the presence of fish cues.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله شکارگر غیر موثر, برهمکنش شکارگر –طعمه, گاماروسهای مهاجم, اجتناب طعمه از شکارگر

نویسندگان مقاله سجاد اشقلی فراهانی | Sajad Ashghali Farahani
Department of Behavioural Physiology and Ecology, Faculty of Science and Engineering, RUG Groningen, The Netherlands
گروه اکولوژی و فیزیو لوژی رفتاری، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه خرونینگن، هلند

یان کمدور | Jan Komdeur
Department of Behavioural Physiology and Ecology, Faculty of Science and Engineering, RUG Groningen, The Netherlands
گروه اکولوژی و فیزیو لوژی رفتاری، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه خرونینگن، هلند

پر پالسبول | Per J. Palsbøll
Department of Marine Evolution and Conservation, Faculty of Science and Engineering, RUG Groningen, The Netherlands
گروه .حفاظت و فرگشت دریا، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه خرونینگن، هلند


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-143-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها