هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی پاسخ های استرس در ماهیان خاویاری؛ عملکرد گونه ای و نقش مراحل مختلف زندگی
چکیده فارسی مقاله ماهیان در طول دوره زندگی تحت تاثیر عوامل استرس زای متعددی قرار می گیرند که این عوامل بصور مختلفی نظیر شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک و مدیریتی بروز می کنند. این عوامل می توانند پاسخ های غیر اختصاصی در ماهی را تحریک نمایند تا آنها را قادر به تطابق با استرس و حفظ هموستازی نمایند. در صورتی که میزان عامل استرس زا فراتر از حد توان ماهی باشد پاسخ ها می توانند منجر به تحت تاثیر قرار دادن سلامت و تعادل جانور گردد. پاسخ های فیزیولوژیک، به مراحل اولیه، که در آن سطوح کورتیکوستروئیدها و کتکول آمین ها تغییر می کنند، پاسخ های ثانویه، که سبب تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون می شوند و پاسخ های ثالثیه، که سبب تغییر در عملکرد موجود در رشد و کاهش مقاومت به بیماری می شوند تقسیم می گردند. پاسخ های فیزیولوژیک ماهیان خاویاری مشابه ماهیان استخوانی بوده اما در سنین و مراحل مختلف زندگی، این پاسخ دارای تغییراتی است، به گونه ای که مقایسه این دو گروه از ماهیان نشان دهنده حساسیت بالاتر ماهیان استخوانی نسبت به ماهیان خاویاری است. مطالعات مختلف در ماهیان خاویاری نیز پاسخ های متفاوت را در مراحل مختلف زندگی و گونه های مختلف نشان می دهد. مطالعه حاضر با مقایسه پاسخ های ماهیان خاویاری در مراحل گوناگون و تعیین سطوح پایه و پس از استرس پاسخ کورتیزولی به عنوان شاخص اصلی استرس، به بررسی شدت استرس و عوامل استرس زا در این ماهیان پرداخته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Stress responses in sturgeon; Species function and role of different life cycles
چکیده انگلیسی مقاله Fish are generally affected by the numerous stressors during the life cycle, which can be caused by chemical, physical, biological, and management. These factors can trigger non-specific responses in fish to enable to adapt to the stress and maintain homeostasis. When the stressor exceeds the fish's capacity, the responses can affect the welfare and homeostasis of the animal. Physiological responses included the primary response, in which corticosteroid and catecholamine levels change, secondary responses, which cause hematological and biochemical changes in the blood, and tertiary responses, which alter the growth function and reduce disease resistance. The physiological responses of sturgeon are similar to those of teleosts, but at different ages and life cycles, the response is variable, so that a comparison of these two groups of fish indicates higher sensitivity of teleosts to sturgeon. Different studies in sturgeon also show different responses at different lifespan and species. The present study has examined the severity of stress and stressors in sturgeon, by comparing the responses in different stages and determining the baseline levels and post-stress cortisol response as the main indicator of stress.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله استرس, کورتیزول, گلوکز, سلامت, آبزی پروری, ماهیان خاویاری

نویسندگان مقاله بهرام فلاحتکار | Bahram Falaahtkar
University of Guilan
گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-174-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها