هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مروری بر استفاده از فرومون‌ها در آبزی‌پروری
چکیده فارسی مقاله امروزه، فرومون های هورمونی در اکثر گونه های کپور ماهیان، انواعی از مارماهیان، لامپری ها، گربه ماهیان و آزاد ماهیان شناسایی شده اند. فرومون ها به شکل عمده توسط سیستم بویایی تشخیص داده می شوند. ماهیان دارای انواعی از گیرنده های بویایی شامل سلول های مژه دار و سلول های ریزپرزدار بوده، علاوه براین برخی شواهد حاکی از تشخیص فرومون ها توسط سلول های کریپت است. فرومون های جنسی، سیگنال های جنسی را به طور مستقیم و پس از رهاسازی توسط تعدادی از مسیرها تولید می کنند و با به خدمت گرفتن سیستم اندوکرینی و عصبی سیگنال رسان، به سرعت اطلاعاتی را در مورد وضعیت هورمونی جاری بین گونه های مشابه انتقال می دهند. فرومون های هورمونی، خاص هر گونه بوده و به دلیل سهولت ترکیب با آب، گزینه مناسبی در جذب، حذف و کنترل ماهیان مهاجم هستند که به اصطلاح، تله فرومونی نامیده می شود. اگرچه، استفاده از فرومون ها تنها به این عملکرد محدود نمی شود و به دلیل کاهش استرس، خطر جراحت و بروز عفونت، می توانند به عنوان روشی غیرتهاجمی در القای مصنوعی تولیدمثل و بلوغ، کنترل بلوغ، تعیین جنسیت یا جداسازی جنس ها بدون دستکاری و نمونه برداری غیر تهاجمی به منظور بررسی وضعیت جنسی، استفاده شوند. در همین راستا، مطالعه مروری حاضر روی انواع، منشا، عملکرد و امکان استفاده از فرومون ها در فعالیت های تولیدمثلی، پرورشی و کنترل جمعیت های ماهیان دریایی و آب شیرین تمرکز دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A review of the use of pheromones in aquaculture
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays, hormonally derived pheromones have been identified in most of the cyprinids, a few other species of eels, lampreys, catfish and salmonids. Pheromones are detected by the main olfactory system. Fish have some types of olfactory receptors including ciliated cells and microvillus cells; moreover, shreds of evidence revealed pheromones are detected by crypt cells. Sex pheromones generate sexual signals directly after release via several routes and rapid information about a signaler's current hormonal status by serving its endocrine and nervous system as a direct link between conspecifics. Hormonally derived pheromones are species-specific and due to easiness of their combination with water, they are considered as an appropriate candidate to absorb, remove and control invasive fish, which called the pheromone trap. However, the use of pheromones is not limited to this function and due to minimizing stress and the risk of wounding or infection, they can be utilized as a non-invasive procedure to induce the artificial reproduction and maturation, inhibiting precocious maturation, aiding in sex determination or sorting of the sexes without handling, and non-invasive sampling to assess sexual status. In this respect, the current review study focused on types, origin, function, and possible application of pheromones in activities related to reproduction, culture, and controlling of marine and freshwater fish populations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تکثیر مصنوعی, غیرتهاجمی, گیرنده بویایی, فرومون جنسی

نویسندگان مقاله سهیل یوسفی | Soheil Yousefi
University of Guilan
دانشگاه گیلان

فائزه مرتضائی | Faezeh Mortezaei
University of Guilan
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-137-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها