هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی دوریختی جنسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در ساحل بندر انزلی
چکیده فارسی مقاله هدف این مطالعه شناسایی صفات ریخت سنجی و صفات شمارشی و تنوع آنها بین جنس نر و ماده ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در ساحل بندر انزلی بود. 30 نمونه از ماهیان شاه کولی صید شده در فروردین تا اردیبهشت ماه 1398، مورد زیست سنجی قرار قرار گرفتند. نتایج بررسی آزمون t-test نشان داد که تنها در شاخص های طول کل، طول استاندارد، طول سر، فاصله نوک پوزه تا باله مخرجی و ارتفاع بدن و شاخص تعداد فلس های بالای خط جانبی اختلاف معنی دار بود (05/0˂p). وزن و طول با تمامی صفات ریخت شناسی رابطه معنی دار مثبت داشتند. با افزایش طول کل وزن نیز افزایش پیدا کرده و رشد به صورت ایزومتریک بود. بیشترین فراوانی در جنس نر در سن یک و نیم سال و در ماده ها در دو سال دیده شد. این در حالی است که با افزایش سن، درصد فراوانی تقریبا به نصف کاهش پیدا می کند. در این مطالعه مشخص گردید که ویژگی های ریخت سنجی در مقایسه با ویژگی های شمارشی تغییرپذیری و کارایی بیشتری در تعیین اختلافات ریختی بین جمعیت های مورد مطالعه دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Sexual dimorphism of Alburnus chalcoides in Anzali Shore
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study was the identification of morphometric and meristic characters and their diversity between males and females of Alburnus chalcoides in Anzali Shore. 30 specimens of A. chalcoides biometrics in Morphometric and Meristic Characters were caught from April to June 2019. The results of the t-test between morphometric and meristic characteristics showed significant differences in the factors of total length, standard length, and head length, the distance of the snout to the anal fin and body height, and only in the number of scales above the lateral line (p˂0.05). Weight and length have a significant positive or direct relationship with all characters. As the total length of the weight increased, so did the weigh and growth was isometric. The highest frequency was observed in males at the age of one and a half years old and females in two years old. However, the frequency with age decreases by almost half. In this study, morphometric measurements are more variable and efficient than meristic counts features, in determining the morphological differences between the studied populations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله صفات ریخت سنجی , صفات شمارشی, ماهی شاه کولی, جنسیت

نویسندگان مقاله مازیار برنده | Maziyar Barandeh


مهرنوش نوروزی | mehrnoush Norouziنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-156-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها