هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی تنوع زیستی گونه‌های خانواده اسبچه‌ماهیان در سواحل خلیج فارس و دریای عمان
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق، به بررسی تنوع زیستی خانواده اسبچه‌ماهیان در سواحل خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از صفات ریختی (30 صفت اندازشی و 7 صفت شمارشی) و توالی یابی ژن COI پرداخته شد. نمونه‌برداری در زمستان 96 ، بهار و پاییز 97 و زمستان98، از 8 ایستگاه واقع در خلیچ فارس و خلیج عمان با استفاده از تور پره ساحلی، تور پرتابی و ترال ریز چشمه انجام شد. تعداد 5 تا 30 عدد ماهی از هر گونه زیست‌سنجی شد. در مجموع گونه‌های اسبچه‌ماهی دندان‌دار Gazza minuta، اسبچه‌ماهی نوار طلاییKaralla daura ، اسبچه‌ماهی مزینNuchequula gerreoides ، اسبچه‌ماهی پوزه کوتاه مرتفع Secutor ruconius، اسبچه­ماهی معمولی Leiognathus equulus، اسبچه­ماهی مخطط Aurigequula fasciata، اسبچه‌ماهی باله نارنجی Photopectoralis bindus در سواحل خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شد. نتایج ملکولی حاصل از توالی یابی ژن COIتایید کننده شناسایی ریختی گونه­ ها بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Review Biodiversity of the Leiognathidae species on the coast of the Persian Gulf and the Gulf of Oman
چکیده انگلیسی مقاله In this study to the review biodiversity of Leiognathidae, is in coasts of the Persian Gulf and the Gulf of Oman by using morphological characters (30 morphometric and 7 meristic characteristics) and sequencing COI gene. Sampling carried out by using beach sein, cast net and trawler; winter 2018, spring and autumn 2019 and winter of 2019, in 8 station in along coasts of the the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Five to thirty specimens from each species were used for biometry. Totally eight species Gazza minuta (Toothpony), Karalla daura (Goldstripe Ponyfish), Nuchequula gerreoides (Decorated ponyfish), Secutor ruconius (Deep pugnose ponyfish), Aurigequula fasciata (Striped ponyfish), Leiognathus equulus (Common ponyfish) and Photopectoralis bindus (Orangefin ponyfish) were identified in the coasts Persian Gulf and the Gulf of Oman. The molecular results from the sequencing of the COI gene confirmed the identification of morphological.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله خلیج فارس ودریای عمان, خانواده اسبچه‌ماهیان, تنوع زیستی.

نویسندگان مقاله محمدصادق علوی یگانه | ; Mohammad Sadegh Alavi Yeganeh


مینا خواجوی | mina khajaviنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-96-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها