هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی کارایی مطالعات ریخت‌شناسی به منظور ارزیابی تنوع گونه‌ای جنس Carassius (خانواده: کپورماهیان) در آب‌های داخلی ایران
چکیده فارسی مقاله ماهیان کاراس (Genus: Carassius) تا کنون به نقاط مختلف در دنیا از جمله ایران معرفی شده و غالباً به صورت گونه مهاجم در­آمده­اند. شناسایی گونه­ها و بررسی تنوع در این جنس به علت شباهت ظاهری بالای بین آن­ها بسیار مشکل بوده و ابهامات فراوانی به دنبال دارد (به دلیل پنهان بودن). این در حالی است که شناسایی گونه، به ویژه گونه­های مهاجم، به منظور اتخاذ تصمیم­های مدیریتی حائز اهمیت است. در این مطالعه سعی شده است که با بررسی 26 صفت ریخت­سنجی (مورفومتریک) و 7 صفت شمارشی (مریستیک) در 80 نمونه ماهی کاراس از سه نقطه کشور، شامل 20 قطعه از آببندانی در شهرستان جویبار استان مازندران (حوضه آبریز هراز – قره­سو) (­Carassius sp.)، 30 قطعه از تالاب شادگان (C. auratus) و 30 قطعه از تالاب انزلی (C. gibelio)، میزان تفکیک­پذیری آن­ها ارزیابی شود. نتایج آزمون تجزیه به مولفه­های اصلی (PCA) با مجموع درصد واریانس 32/31 درصد برای مولفه اول و دوم نتوانست به خوبی افراد را تفکیک کند. با انجام آنالیز CVA/MANOVA (df=2, F=4.69, P<0.05, Wilk’s lambda= 0.5) و ضریب تصحیح Bonferroni مشخص گردید که نمونه جمعیتی تالاب شادگان از دو نمونه جمعیتی تالاب انزلی و آببندان مازندران تفکیک می­شود. آزمون DFA نیز نشان داد که به طور میانگین 8/98 درصد کل افراد به درستی به گروه­ های خود منتسب می­شوند. تفاوت ریختی مشاهده شده می­تواند ناشی از اختلاف بین گونه­ای باشد، اما باید توجه نمود که احتمال وقوع هیبریداسیون، سطوح پلوئیدی متفاوت و تغییرات گسترده ریختی نسبت به شرایط متفاوت محیطی از دیگر عوامل تأثیرگذار در تنوع ریختی گونه­های جنس Carassiusمی­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Efficiency Investigation of Morphological Studies for Assessing Species diversity of Genus Carassius (Family: Cyprinidae) in Inland Waters of Iran
چکیده انگلیسی مقاله The cyprinids of genus Carassius has been introduced to various parts of the world, including Iran, and has been often became invasive. Identifying species and investigating diversity in this genus is very difficult due to the high morphological overlap between species leading to many ambiguities (because of being cryptic). While, proper species identification, specifically invasive species, is important for taking management strategies. In this study, 26 morphometric and 7 meristic traits were analyzed for 80 samples of crucian carp populations from three sites of Iran, including 20 specimens from a water reservoir in Juybar county of Mazandaran province (Haraz-Qarahsu basin) (Carassius sp.), 30 samples from Shadegan Wetland (C. auratus) and 30 individuals from Anzali Wetland (C. gibelio), in order to assess morphological distinctness. The results of principal component analysis (PCA) with a total 31.32% percentage of variance for the first two components failed to separate individuals. By analyzing CVA/MANOVA (df = 2, F = 4.69, P <0.05, Wilk’s lambda = 0.5) with Bonferroni correction coefficient, it has determined that the population sample of Shadegan Wetland is separated from the two population samples of Anzali Wetland and the Mazandaran reservoir. Also, DFA test demonstrated that, 98.8% of all individuals in original groups were correctly classified. The observed differences can be attributed to the species differentiations but it should be noticed that other factors like, probable occurrence of hybridization, different ploidy levels and broad adaptive change to various environmental conditions can be effective on morphological diversity in genus Carassius.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهیان کاراس, صفات ریخت‌سنجی و شمارشی, PCA, CVA/MANOVA, DFA

نویسندگان مقاله میلاد خسروی | Milad Khosravi


اصغر عبدلی | Asghar Abdoli


فاطمه تاج بخش | Fatemeh Tajbakhsh


فراهم احمدزاده | Faraham Ahmadzadeh


بهرام کیابی | Bahram H. Kiabiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-160-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها