هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر پلاسمای سرد بر بار میکروبی ماهی
چکیده فارسی مقاله ماهی نقش مهمی در رژیم غذایی انسان دارد و به دلیل ارزش غذایی بالا شهرت فراوانی کسب کرده است. این محصول یکی از فساد پذیرترین موادغذایی است و آلودگی آن به پاتوژن ها باعث افزایش نگرانی در مورد ایمنی محصول می شود. پاتوژن هایی همچون اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسایتوژنز، کمپلوباکتر ژژونی، و گونه های سالمونلا به آسانی روی محصولات دریایی رشد می کنند. پلاسما یک گاز کامل یا تا حدی یونیزه است که اغلب از آن تحت عنوان حالت چهارم ماده یاد می شود. پلاسمای سرد حاوی یون یا مواد خنثی با انرژی و دمای پایین است که مجموعه ای از مواد بسیار فعال با اثرات تخریبی بر میکروارگانیسم ها تولید می کند. این روش در مراحل مختلف فراوری شامل تیمار ماده خام، آب فرایند، تجهیزات، محیط، و محصول نهایی قابل استفاده است. اثرات ضدمیکروبی این تکنولوژی متأثر از رادیکال ها، یون ها و سایر ترکیباتی است که می تواند باعث رفع آلودگی سطوح مادۀ غذایی شود. پلاسمای فشار اتمسفری روشی مقرون به صرفه بدون نیاز به محفظۀ واکنش برای حفظ فشار است که به عنوان جایگزینی امیدبخش برای روش های استریلیزاسیون متداول مطرح شده است. این روش به طور موفقیت آمیزی برای کاهش رشد میکروارگانیسم های مختلف روی نمونه های ماهی مورد آزمون قرار گرفته است. اثرات ضدمیکروبی این تکنولوژی جهت تضمین ایمنی غذا و توسعۀ ماندگاری محصولات تازه همچون ماهی در زنجیرۀ غذایی برای خرده فروشان و تولید کنندگان حائز اهمیت است. گرچه برخی مطالعات حاکی از وجود محدودیت هایی همچون تسریع اکسیداسیون چربی و خصوصیات حسی نامطلوب حین بکارگیری این روش است اما مطالعات بیشتری برای تعیین اثرات بر کیفیت حین بازۀ نگهداری ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of cold plasma on microbial load of fish
چکیده انگلیسی مقاله Fish plays an important role in the human diet and is increasingly popular due to its high nutritional value. It is one of the most perishable foods and its contamination to pathogens raise safety concerns. Pathogens such as Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni and Salmonella spp. can easily grow on seafood. Plasma is a fully or partly ionized gas, often referred to as the fourth state of matter. Although cold plasma has low-energy neutrals and ions along with low gas temperature, it generates a very reactive cocktail of active particles which can cause detrimental effects on microorganisms. It has been used in several stages such as the treatment of raw materials, processing water, equipment, environment, and final products. Antimicrobial effects are owing to radicals, ions, and other compositions, that can decontaminate the surface of food. Atmospheric pressure plasma is a cost-effective method without the requirement of reaction chambers to maintain pressure, so it represents a promising alternative to conventional sterilization methods. It was successfully tested for lowering the growth of different microorganisms on fish samples. The antimicrobial ability of this technology is beneficial to food retailers and producers for ensuring food safety and extending shelf-life of fresh commodities like fish in the food chain. Although several studies have been reported certain limitations such as the acceleration of lipid oxidation and undesirable sensory characteristics, further investigation is required to determine its effects on quality aspects during storage.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله استریلیزاسیون, ایمنی, پاتوژن, تیمار غیر‌حرارتی.

نویسندگان مقاله مریم رواقی | Maryam Ravaghi
Agricultural Research, Education and Extension Organization )AREEO(, Ahvaz, Iran
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-158-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها