هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی برخی از پارامتر‌های پویایی جمعیت ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز (Salmo trutta) در رودخانه تنکابن
چکیده فارسی مقاله چکیده به دلیل کاهش ذخایر ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) در بخش جنوبی دریای خزر، ساختار جمعیتی این ماهی در رودخانه دو هزار تنکابن به منظور افزایش اطلاعات برای بهبود برنامه های حفاظتی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی رابطه طول – وزن و فاکتور وضعیت ماهی قزل آلای خال قرمز تعداد 63 نمونه ماهی (21 قطعه ماهی ماده و 42 قطعه ماهی نر) با استفاده از دستگاه الکتروشوکر در دی ماه 1397 صید گردید. نسبت جنسی ماده به نرها 1:2 محاسبه شده است که تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده شده است(p<0.05). دامنه طولی ماهیان نر و ماده به ترتیب 5/18-5/7، 5/21-5/6 سانتی متر و دامنه وزنی ماهیان نر و ماده به ترتیب 5/65-99/3، 42/95-51/2 گرم محاسبه شده است. میانگین فاکتور وضعیت ماهیان نر و ماده به ترتیب 948/0 و 935/0 بدست آمد که تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نشده است(p>0.05). رابطه طول-وزن برای جنس نر و ماده به ترتیب W=0.0077L3.0852 وW=0.0087L3.0296 بوده است که بیانگر الگوی رشد ایزومتریک برای هر دو جنس می باشد (x=0.05, b=3).
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating some of the Population dynamic parameters of Brown trout (Salmo trutta) in Tonekabon River
چکیده انگلیسی مقاله Because of dramatic declines in stocks of brown trout in southern part of Caspian sea basin, the population's structure of brown trout (Salmo trutta) in Tonekabon river were studied to provide data for conservation programs. In order to investigate the relationship between length-weight and condition factor of brown trout, 63 speciement (42 males and 21 females) were caught using an electrofishing in January 2016. The sex ratio (female: male) was 1:2 which differed significantly from the expected 1:1 (p<0.05). The range of total length for males were 10.3-17.0 cm and for females 10.4-19.3 cm. Weight of males and female were the range of 8.1-46.1 g and 8.05-76.12 g respectively. The mean condition factor for males and females were 0.948 and 0.935, respectively. There were no significant differences in condition factor between males and females (p>0.05). The length-weight regression was W=00.77L3.0852 (males) and W=0.0087L3.0296 (females) indicating isometric growth for both sexes (X=0.05, b=3).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله رابطه طول-وزن, فاکتور وضعیت, الگوی رشد, رودخانه دو هزار, ماهی قزل‌آلا

نویسندگان مقاله نسیم پرنیان | Nasim Parnian
Shahid beheshti university
دانشگاه شهید بهشتی

اصغر عبدلی | Asghar Abdoli
Shahid beheshti university
دانشگاه شهید بهشتی

لیلا عبدلی | Leila Abdoli
Hormozgan university
دانشگاه هرمزگان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-177-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها