هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثرات آستاگزانتین بر کارایی رشد و میزان بازماندگی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
چکیده فارسی مقاله این مطالعه با هدف بررسی تاثیر افزودنی آستاگزانتین خوراکی بر روی میزان زنده­ مانی و عملکرد رشدی قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول دوره ی غذادهی اولیه انجام شد. بچه ماهی­ها با میانگین وزن اولیه ­ی 198.50 میلی­ گرم توسط جیره ی حاوی 50 و 100 میلی­ گرم افزودنی آستاگزانتین به ازای هر کیلوگرم جیره به مدت 120 روز تغذیه شدند. نتایج به دست آمده 100% زنده ­مانی را در همه ­ی گروه­ها نشان داد. وزن و طول نهایی در دو گروه تیمار نسبت به گروه کنترل میزان بالاتری را نشان داد. میزان قابل توجه کاهش در ضریب تبدیل غذایی دو گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل هم دیده شد که این میزان کاهش در گروه دریافت کننده ­ی دوز بیشتر افزودنی بالاتر بود. میزان رشد مخصوص نیز در هر دو گروه تیمار نسبت به گروه کنترل مقدار بالاتری را نشان داد. وزن لاشه نیز با الگویی مشابه ضریب تبدیل غذایی با وجود افزایش در دو گروه تیمار نسبت به کنترل در گروه دریافت­ کننده­ ی دوز بیشتر افزایش بیشتری داشت. در بقیه ی مولفه ها که شامل شاخص کبدی-پیکری، شاخص طحالی-پیکری و شاخص احشایی-پیکری بودند تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد. نتایج به دست آمده نشان داد که تغذیه با میزان 50 و 100 میلی­ گرم آستاگزانتین به ازای هر کیلوگرم جیره توانایی بهبود عملکرد رشد در دوره ی غذادهی اولیه­ ی ماهیان قزل­آلای رنگین­ کمان را دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of astaxantin on growth performance and survival rate in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
چکیده انگلیسی مقاله This study aimed to find out if dietary astaxanthin supplement could make differences in survival rate and growth performance of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss during the first‐feeding period. Fish fry with a mean initial weight of 198.50 mg were fed diets supplemented with 50 and 100 mg astaxanthin per kg feed for 120 days.Results showed that 100% survival rate was observed in all groups. Higher final weight and length compared to the control group were shown in both treatment groups. Significantly lower feed conversion ratio with lowest level in high dose group was noted compared to the control group. Both specific growth rate and condition factor were significantly higher in both treatment groups in comparison with the control group. Carcass weight showed the same pattern as feed conversion ratio with high levels in both treatment groups and highest level in high dose group compared to the control group. Remaining parameters including hepatosomatic index, spleen somatic index and viscerosomatic index did not show significant changes in comparison with the control group. The results indicate that feeding astaxanthin at 50 mg per kg feed has a potential to enhance growth performance in rainbow trout.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله عملکرد رشد, ضریب تبدیل غذایی, رشد مخصوص, زنده‌مانی

نویسندگان مقاله نجمه شیخ زاده | Najmeh Sheikhzadeh
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

مجتبی ظهوری | Mojtaba Zohouri
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

شلاله موسوی | Shalaleh Mousavi
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-193-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها