هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر منفرد و ترکیبی برخی از پروبیوتیک‌ها بر آنزیم‌های کبدی ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش اثر تغذیه با جیره حاوی باکتری ­فرمنتومLactobacillus fermentum (ATCC14931) )، ­بوچنری Lactobacillus buchneri (PRM 205) و مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) با غلظتCFU/g 107 به صورت مجزا و ترکیبی بر آنزیم­های کبدی160 قطعه قزل­آلای­رنگین­کمان با میانگین وزن 50±250 به مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. پس از 15 روز سازگاری ماهیان به 8 گروه با دو تکرار تقسیم شدند و در گروه­های شامل باکتری ­فرمنتوم، باکتری ­بوچنری، ترکیب ­فرمنتوم و ­بوچنری، مخمر نانوایی، ترکیب ­فرمنتوم و مخمر نانوایی، ترکیب ­بوچنری و مخمر نانوایی، ترکیب ­فرمنتوم و بوچنری و مخمر نانوایی و گروه فاقد پروبیوتیک به عنوان شاهد تغذیه شدند. در روزهای سی­ام و شصتم از شروع غذا­دهی نمونه­برداری انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش، در روز سی­ام و شصتم نمونه­برداری تفاوتی بین گروه­های مختلف برای میزان آلانین­آمینو­ترانسفراز و آسپارات­آمینو­ترانسفراز مشاهده نشد (P)، اما برای میزان آلکالین­فسفاتاز­قلیایی تفاوت مشاهده گردید (P). میزان آلانین­آمینو­ترانسفراز و آسپارات­آمینو­ترانسفراز در روز شصتم نمونه­برداری نسبت به روز سی­ام نمونه­برداری افزایش یافت، اگر چه این افزایش برای آسپارات­آمینو­ترانسفراز معنی­دار نبود. بر این اساس با توجه به این که پروبیوتیک­های مورد استفاده در این پژوهش طی روز 60 غذا­دهی باعث افزایش میزان آلانین­آمینو­ترانسفراز و آسپارات ­آمینوترانسفراز و کاهش میزان آلکالین­فسفاتاز ­قلیایی ماهی قزل­آلای­رنگین­کمان شده­اند می­توان احتمال داد، استفاده طولانی مدت از پروتیک­های مذکور از طریق تولید مواد نامطلوب سطح این آنزیم­ها را افزایش داده و بنابریان ممکن است بر ماهی اثر سوء داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Singular and Combined Effect of Some Probiotics on Liver enzymes of Rainbow Trou (Oncorhynchus mykiss)
چکیده انگلیسی مقاله The objective of this study was to investigate the effects of Lactobacillus fermentum (ATCC14931), Lactobacillus buchneri (PRM 205) and Saccharomyces cerevisiae with 107 CFU/g concentration on Liver enzymes of rainbow trout. After two weeks of aclimatation, 160 fish (average weight of 250 ± 50 gram) were divided in to 8 groups with two replications of each selected probiotics for 60 days. The groups were as follow: Lactobacillus fermentum, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fermentum and Lactobacillus buchneri, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus fermentum and Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus buchneri and Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus buchneri and Saccharomyces cerevisiae, control group. Sampling was performed on the 30th and 60th day after the start of feeding. The results showed that use of probiotic supplemented feed had no significant effect on ALT and AST (P≥0.05) but a difference was observed for ALP (P <0.05). The amount of ALT and AST increased on the 60 days of sampling compared to 30 days of sampling, although this increase was not significant for AST. In conclusion the results of this experiment showed that long-term feeding on probiotic supplemented diets may have adverse effects on health of rainbow trout and accordingly, it is not recommended to feed fish for more than 30 days on probiotic supplemented diets.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پروبیوتیک, آنزیم‌های کبدی, قزل‌آلای رنگین‌کمان

نویسندگان مقاله آریا وزیرزاده | arya vazirzadeh
Shiraz univercity
دانشگاه شیراز

هاجر معصومی | hajar masoomi
Tarbiatmodares univercity
دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-145-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها