هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر تغذیه از غذاهای زنده مختلف بر رشد، بقا و شاخص های ایمنی خون در زمان عادت دهی به غذای دستی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه تاثیر تغذیه از غذاهای زنده مختلف بر روی شاخص های رشد، بقا و شاخص های ایمنی خون در تاسماهی ایرانی در زمان عادت دهی به غذای تجاری بود. برای این کار، تعداد 300 عدد ماهی با وزن متوسط 3/2 ± 8/263 میلی گرم در هر حوضچه گرد بتونی که با 4 تیمار 1 (آرتمیا + دافنی)، 2 (فقط آرتمیا)، 3 (آرتمیا + شیرونومید) و 4 (فقط شیرونومید) هر کدام با 3 تکرار پرورش یافته بودند با استفاده از شیرونومید و غذای فرموله شده در مدت 21 روز به غذای خشک عادت داده شدند. در پایان این دوره، وزن نهایی، میزان رشد، کارایی غذا و شاخص رشد روزانه در تیمار 4 بطور معنی داری بیشتر از همه تیمارها بود. نرخ رشد ویژه و شاخص وزن بدن در تیمار 4 بالاتر از همه تیمارها و با تیمارهای 1 و 2 دارای اختلاف معنی دار بود. ضریب تبدیل غذایی در تیمار 4 پایین تر از همه بود (05/0 > P). در خصوص فاکتورهای ایمنی خون، مقدار ایمنوگلوبولین و C3 در تیمار 3 بیشتر از سایر تیمارها و با تیمارهای 1 و 2 دارای اختلاف معنی دار بود. فعالیت لایزوزیم، ACH50 و C4 در تیمار 3 بیشتر از سایر تیمارها ولی فقط با تیمار 1 دارای اختلاف معنی دار بود. IgM در تیمار 4 بالاتر از همه ولی فقط با تیمار 1 دارای اختلاف معنی دار بود (05/0 > P). این تحقیق نشان داد استفاده از غذاهای زنده مختلف برروی فاکتورهای رشد نهایی و فاکتورهای ایمنی در مرحله عادت دهی بچه تاسماهی ایرانی تاثیر دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Feeding with Various Live Foods on Growth Performance, Survival and Immunological Parameters during Transition to the Formulated Diet in Persian Sturgeon (Acipenser persicus)
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study was to investigate the effect of feeding with different live foods on growth indices, survival and immunological parameters in Persian sturgeon during transition to commercial diet. To do this, 300 Persian sturgeon with an average weight of 263.8 ± 2.3 mg were distributed to the concrete tanks with 4 treatments, includes 1 (Artemia + Daphnia), 2 (Artemia only), 3 (Artemia + Chironomidae) and 4 (only Chironomidae) each with 3 replicates which were fed with Chironomidae and then artificial diet for 21 days. At the end of this period, the final weight, growth rate, feed efficiency and daily growth rate in treatment 4 were significantly higher than the other treatments. The specific growth rate and body weight increase in treatment 4 was higher than the other groups. Feed conversion ratio in treatment 4 was the lowest (P < 0.05). Regarding the innate immunological parameters, the amounts of immunoglobulin and C3 were significantly higher in treatment 3 than the other treatments. The activity of lysozyme, ACH50, and C4 were higher in treatment 3 than the other treatments, but only significant difference was found with treatment 1. IgM in treatment 4 was higher but significant difference was found only with treatment 1 P <0.05). This study showed that the use of different live foods has an effect on the final growth factors and immunological parameters during the transition stage of Persian sturgeon juvenile.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهیان خاویاری, تغذیه فعال, شیرونومید, آرتمیا, دافنی

نویسندگان مقاله ایرج عفت پناه کمایی | Iraj EfatPanah komaie
University of Guilan
دانشگاه گیلان

بهرام فلاحتکار | Bahram Falahatkar
University of Guilan
دانشگاه گیلان

میر مسعود سجادی | Mir Massoud Sajjadi
University of Guilan
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-140-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها