هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تاثیر عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر پارامترهای ایمنی ماهی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciata)
چکیده فارسی مقاله استفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرک و تقویت کننده سیستم ایمنی ماهیان در طی سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است، اما اطلاعات کمی در این زمینه وجود دارد. در این مطالعه، تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر پارامترهای ایمنی ماهی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciata) بررسی شد. تعداد 225 قطعه ماهی سیچلاید گورخری با میانگین وزن اولیه 02/0 ± 28/1 گرم در پنج تیمار شامل عصاره چای سبز با دوز صفر (GT0)، 50 (GT50)، 100 (GT100)، 200 (GT200)، 400 (GT400) میلی گرم چای سبز در کیلوگرم جیره غذایی به مدت 84 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان مطالعه، مقادیر ایمنوگلبولین M (IgM)، آلبومین، گلوکز، C3 و C4 بودند در عصاره کل بدن مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمار GT100 باعث بهبود سطح IgM و C4 شده است (05/0 P<). همچنین بالاترین و پایین ترین سطح گلوکز به ترتیب در تیمارGT0 و GT400 مشاهده شد. در تیمار GT400 سطح آلبومین و C3 اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان دادند (05/0 P<). نتایج به دست آمده نشان داد استفاده از دوزهای 100 میلی گرم و 400 میلی گرم عصاره چای سبز در جیره ماهی سیچلاید گورخری می تواند باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of green tea (Camellia sinensis) extract on immune parameters in convict cichlid (Amatitlania nigrofasciata)
چکیده انگلیسی مقاله The use of medicinal plants as a stimulant and booster of the immune system of fish has attracted by many researchers during recent years, but little is known about this field. This study was conducted to evaluate the effects of different levels of green tea (Camellia sinensis) extract on immune parameters of convict cichlid (Amatitlania nigrofasciata). Two hundred and twenty five fish with an initial mean weight of 1.28 ± 0.02 g were fed with green tea (GT) extract in five treatments including control group without green tea (GT0), 50 (GT50), 100 (GT100), 200 (GT200), and (400) GT400 mg GT extract kg-1 of feed for 84 days. At the end of the experiment, the amounts of immunoglobulin M (IgM), albumin, glucose, C3 and C4 were measured in whole body extract. The results showed that GT100 improved IgM and C4 levels (P<0.05). Also, the highest and lowest glucose levels were observed in GT0 and GT400 treatment, respectively. In GT400 treatment, albumin and C3 levels showed a significant difference compared to the other treatments (P<0.05). The results showed that the use of 100 and 400 mg GT extract per kg diet of convict cichlid can improve immune function.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سیچلاید گورخری, چای سبز, سیستم ایمنی

نویسندگان مقاله میلاد کریم زاده | Milad Karimzadeh
University of Guilan
گیلان

| Bahram Falahatkar
University of Guilan
گیلان

حمید علاف نویریان | Hamid Allaf Navirian
University of Guilan
گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-174-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها