هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی آسیب شناسی اثرات نانوذره مس اضافه شده به آب بر بافت روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان
چکیده فارسی مقاله ویژگی­ های مهم نانوذرات از جمله اندازه کوچک، سطح وسیع تر و پوشش سطحی ویژه آن­ ها، فعالیت آن­ ها را به هنگام ورود به بدن افزایش داده و سبب مسمومیت طولانی­ مدت می­ شود. هدف از این مطالعه، بررسی آسیب بافتی احتمالی ناشی از قرار گرفتن در معرض نانوذره مس (Cu-NPs) اضافه شده به آب بود. 240 قطعه بچه تاسماهی سیبری (با میانگین وزنی 1/3 ± 2/29 گرم و میانگین طول 4/1 ± 8/21 سانتیمتر) به صورت تصادفی در 12 تانک فایبرگلاس در چهار تیمار مختلف نانوذره مس با سه تکرار توزیع شدند. تیمارها شامل مقادیر صفر، 50، 100 و 200 میکروگرم در لیتر (با میانگین سایز nm2-6) بود. این آزمایش 28 روز به طول انجامید و شامل 14 روز مواجهه با نانوذره مس و 14 روز دوره بهبودی بود. در روزهای صفر، 7، 14، 21 و 28 از بافت روده شش ماهی از هر تیمار (دو ماهی از هر تانک) نمونه برداری شد. برای مطالعات آسیب شناسی، بافت شناسی کلاسیک مطابق روش­های معمول انجام گرفت. بیشترین آسیب بافتی مشاهده شده در بافت روده، کوتاه شدن و از بین رفتن پرزهای روده، به هم چسبیدن پرزها، واکوئله شدن، نکروز پرزها و ضایعات فیبرینی نکروتیک بود. با افزایش غلظت نانوذره و همچنین با افزایش دوره قرار گرفتن در معرض نانوذره (از روز 7 تا 14)، به شدت علایم افزوده شد. در دوره بهبودی (از روز 21 تا 28) از شدت علایم کاسته شد اما تا انتهای دوره عارضه­ها رفع نشدند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Histopathological effects of waterborne copper nanoparticle on intestine of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii)
چکیده انگلیسی مقاله Important features of nanoparticles, including their small size, wider surface area, and special surface coating, increase their activity when they enter in to the body and cause long-term poisoning. The aim of this study was to investigate the possible histological damage resulting from the waterborne exposure of fish to copper nanoparticles (Cu-NPs). Totally, 240 Siberian sturgeon (Acipenser baerii) juveniles (with an initial weight of 29.0 ± 3.0 g and an initial length of 21.9 ± 1.5 cm) were randomly distributed in 12 fiberglass tanks at four different Cu-NPs treatments each with three replicates. Treatments included 0, 50, 100 and 200 µg/l Cu-NPs (mean primary particle size of 2-6 nm). The experimental period lasted 28 days, 14 days exposure to Cu-NPs and 14 days as recovery time. On days 0, 7, 14, 21 and 28, six fish liver from each treatment (two fish per tank) were randomly sampled. For histopathological study, samples were dehydrated by routine methods and embedded in paraffin wax. They were sectioned by microtome and stained with H&E. The greatest histopathological impacts observed in the intestine were shortening and loss of intestinal villi, fusion of the villi, vacuolation, necrosis of the villi and fibrin necrotic. With the increase in the concentration of Cu-NPs and also the period of exposure (from day 7 to 14), the histopathological impacts increased sharply. During the recovery period (21 to 28 days), the severity of the lesions decreased, but the complications did not disappear until the end of the period.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نانوذره, مس, ماهی خاویاری, روده, آسیب شناسی بافتی.

نویسندگان مقاله فروزان باقرزاده لاکانی | Forouzan Bagherzadeh Lakani


سعید مشکینی | Saeid Meshkini


محمد علی یزدانی ساداتی | Mohammad Ali Yazdani Sadati


بهرام فلاحتکار | Bahram Falahatkarنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-183-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها