هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی وضعیت ذخایر ماهی کفال طلائی در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۸
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق ساختار سنی صید، پارامترهای رشد، مرگ و میر و میزان زیتوده ماهی کفال طلائی (Chelon aurata) در سواحل ایرانی دریای خزر در سالهای 1370 الی 1398 برآورد شد. در ساختار صید، دامنه طول چنگالی ماهی کفال طلائی بین 21 الی 62 سانتی متر و وزن کل 90 الی 1900 گرم بود. دامنه سنی ماهیان صید شده نیز بین 2 و 11 ساله متغیر بوده و ماهیان 3 الی 5 ساله غالب بودند. ضریب تعیین رابطه بین طول چنگالی و وزن کل برای ماهی کفال طلائی 95/0 و مقادیر a و b به ترتیب 0216/0 و 786/2 محاسبه شد. مقدار ضریب رشد سالانه (K)، طول بی نهایت (∞L) و سن در طول صفر (t0) ماهی کفال طلائی به ترتیب 15/0 بر سال، 3/65 سانتی متر و 27/0- بر سال و پارامترهای مرگ و میر کل (Z) و طبیعی (M) به ترتیب 79/0 و 33/0 بر سال برآورد شد. بر اساس ساختار سنی صید، میزان ذخایر ماهی کفال طلائی در طی دوره مذکور بین 7300 الی 21000 تن برآورد شد. نرخ مرگ و میر صیادی (F) بین 12/0 الی 62/0 بر سال و نرخ بهره برداری (E) بین 26/0 الی 64/0 متغیر شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Stock status of Chelon aurata in Iranian waters of the Caspian Sea during 1991-2019
چکیده انگلیسی مقاله This study was conducted to determine to catch at age, growth parameters, mortality, and stock status of Chellon aurata in Iranian coastal waters of the Caspian Sea in the years 1991-2019. In the catch structure, the fork length was ranged between 21 and 62 cm and weight ranged from 90 and 1900 gr. The range of age was from 2 to 11 years and fish with 3 to 5 years predominated. In fork length-weight relationships a and b were calculated 0.0216 and 2.786, respectively. The Growth parameters of golden gray mullet were K=0.15/yr, L∞ = 65.3 cm, t0 = -0.27/yr. The total and natural mortality, Z and M, were calculated 0.79 and 0.33, respectively. Based on catch-at-age data, in the years 1990-2019, the total biomass, from the biomass-based cohort analysis was ranged from 7300 to 21000 mt. The instantaneous fishing mortality F was changed from 0.12 and 0.62 and exploitation ratios were 0.26 and 0.64, respectively.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ساختار سن, پارامترهای رشد, زیتوده, کفال طلائی, دریای خزر

نویسندگان مقاله حسن فضلی | Hasan Fazli


غلامرضا دریانبرد |


علی اکبر پورغلامی |


علی بندانی |


فرامرز باقرزاده |


حسین طالشیان |نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-196-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها