هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی مطلوبیت زیستگاهی ماهی کفال طلایی با استفاده از داده های حاصل از تصاویر ماهواره ای در جنوب دریای خزر
چکیده فارسی مقاله کاهش سلامت اکوسیستم های دریایی در سراسر جهان گواه این مطلب است که مدیریت های فعلی جهت حمایت موفق از سواحل و اکوسیستم های اقیانوسی ناکافی می باشد. در مطالعه حاضر مدل شاخص مطلوبیت زیستگاهی (HSI) برای گونه تجاری کفال طلایی در حاشیه جنوبی دریای خزر توسعه و مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق مدل AMM حاصل از شاخص فراوانی NPUA پیش بینی به نسبت بهتری را در خصوص زیستگاه مطلوب این گونه داشت. پراکنش اصلی ماهی کفال در نتایج تحقیق نشان داد مدل AMMحاصل از CPUA با متغیر های عمق و درجه حرارت سطحی دریا (SST) بهترین پیش بینی را می تواند داشته باشد. همانطورکه مشاهده شد پراکنش اصلی این گونه در آبهای ساحلی و با توجه به فصل مطالعه در سواحل شرقی کم عمق یافت شد. بطوریکه مناطق با HSIبالاتر از 6/0 در ماهی کفال در آبهای نزدیک سواحل شرقی با عرض جغرافیایی ´N54 036 تا ´N43 037 و طول ´E15 053 تا ´E52 053 قرار داشت. ازاینرو، رفتار های مهاجرتی و الگوی تغذیه ای ماهی کفال طلایی مرتبط با متغییرهای محیطی بویژه عمق و درجه حرارت می باشد که در نهایت در پراکنش آن در این اکوسیستم موثر است. بنابراین، مدل شاخص مطلوبیت زیستگاهی حاصل از AMMکه برای اولین بار در این اکوسیستم بکارگرفته شد قابلیت پیش بینی پراکنش این گونه با ارزش تجاری بالا را جهت برنامه های طولانی مدت حفاظتی از ذخایر گونه های تجاری، اعمال مدیریت برپایه اکوسیستم و شناخت نیازهای زیستگاهی و نهایتاً بررسی تغییرات فضایی-زمانی پراکنش را دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of Habitat suitability modeling of golden gray mullet (Liza aurata) in the southern Caspian Sea using satellite remote sensing
چکیده انگلیسی مقاله Declining marine ecosystems health around the world is an evidence that current governance is inadequate to successfully support coastal and ocean ecosystems to sustain human uses of the ocean. In the meantime, one proposed solution is ecosystem-based marine spatial planning (MSP). In this study, habitat suitability index (HSI) for an economically important species “golden grey mullet” was developed and considered. In this research, arithmetic mean model (AMM) derived from NPUA as abundance index had more reliable prediction than other ones for this species. The results shown AMM based on CPUA by depth and SST parameters can predict habitat suitability better than other models. Distribution of this species was found around coastal waters and in eastern Caspian Sea during study period. Areas with more than 0.6 of HSI value was found in deep waters of 36054´-37043´N and 53015´-53052´E. Therefore, migration behavior and feeding pattern of mullet was related to environmental parameters especially depth and SST. Hence, habitat suitability index model based on AMM that was developed in this ecosystem has potential in prediction of golden gray mullet distribution as an economically important species and could introduced for long term conservational program of commercial species stocks management, applying ecosystem-based management, recognition of habitat needs and finally spatiotemporal consideration of distribution pattern.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله دریای خزر, مدل مطلوبیت زیستگاهی, ماهی کفال طلایی, تصاویر ماهواره ای

نویسندگان مقاله علی حقی وایقان | Ali Haghi Vayghan
Urmia University
دانشگاه ارومیه


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-218-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها