هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی معرفی مخمر ساکارومایسس سرویزیه و موارد مصرف آن در صنعت آبزی پروری
چکیده فارسی مقاله یکی از رویکردهای صنعت تولید غذای آبزیان، شناسایی منابع پروتئینی جدید با تاثیرات فراویژه می­باشد. در این ارتباط، مخمر ساکارومایسس سرویزیه به دلیل طیف وسیعی از نقش­های زیستی، به عنوان یکی از منتخبین این صنعت مطرح است. وجود نوکلئوتیدها، اسید گلوتامات، ویتامین­های گروه B، اینوزیتول و گلوکان در ترکیب مخمر، نقش­های ارزشمندی همچون مکمل غذایی پروتئینی، پری­بیوتیکی، جاذب سموم قارچی و فلزات سنگین و محرک اشتها به آن داده است. استفاده از مخمر باعث بهبود عملکرد رشد، افزایش ایمنی، کارایی باروری و مدیریت بهتر استرس در آبزیان پرورشی می­گردد. شناسایی سویه­های ویژه مخمر ساکارومایسس سرویزیه با نقش­های خاص یکی از راهکارهای صنعت تولید غذای جهت بهبود شاخص­های زیستی گونه­های آبزی می­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Introduction to Saccharomyces cerevisiae yeast and its uses in aquaculture industry
چکیده انگلیسی مقاله One of the approaches of the aquafeed production industry is to identify novel protein sources with functional effects. In this regard, the yeast of Saccharomyces cerevisiae is considered as one of the candidates of this industries due to its wide range of biological roles. The presence of nucleotides, glutamic acid, B vitamins, inositol and glucan in the yeast composition has given valuable roles such as dietary protein supplement, prebiotic, absorption of fungal toxins and heavy metals and appetizer. The use of yeast improves growth performance, increases immunity, reproductive efficiency and better management of stress in the reared aquatics. Identification of specific strains of Saccharomyces cerevisiae with special roles is one of the strategies of the feed production industry to improve the biological indices of aquatic species
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آبزیان, محرک رشد, محرک ایمنی, محرک اشتها

نویسندگان مقاله فاطمه داودی سفیدکوهی | Fatemeh Davoudi Sefidkohi
Ferdowsi university of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

امید صفری | Omid Safari
Ferdowsi university of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-204-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها