هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی انگل های داکتیلوژیروس در ماهی کپور پرورشی با استفاده از ژن ۲۸SrDNA
چکیده فارسی مقاله انگل داکتیلوژیروس از شاخه کرم های پهن و یکی از انگل های خارجی شایع در آبشش کپورماهیان است. این گروه از انگل ها مسئول بسیاری از ضایعات و تلفات در بچه ماهیان و در موارد نادر در ماهیان پروراری و مولدین هستند. علی رغم اهمیت این گروه از انگل ها اطلاعات چندانی در مورد ساختار ژنتیکی آنها در کشور وجود ندارد. هدف از این مطالعه شناسائی گونه های شایع جنس داکتیلوژیروس در کپور معمولی پرورشی(Cyprinus carpio) در برخی از مزارع منتخب استان گیلان و بررسی ساختار ژنتیکی آنها بود. تعداد 112 عدد کپور معمولی با وزن متوسط 20 گرم از 10 مزرعه منتخب در شهرهای مختلف استان گیلان طی یک سال از شهریور 1394 تا آبان 1395 جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد 5437 عدد انگل داکتیلوژیروس از این ماهیان جداسازی شد. تفکیک گونه ای انگل های جداسازی شده نخست براساس خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی انجام و پنج گونه D.extensus, D.anchoratus, D.vastator. D.minutus, D.achmerowi شناسائی گردید. جهت بررسی مولکولی استخراج DNA از یک انگل انجام و تکثیر ناحیه28SrDNA با پرایمر های مربوطه در دستگاه PCR انجام شد. توالی های بدست آمده پس از بلاست در بانک ژن نتایج بررسی مورفولوژیک و مورفومتریک انگل ها را تائید نمود. ترسیم درخت فیلوژنیک قرابت ژنتیکی بسیار زیاد دو گونه D.extensus و D.minutus را نشان داد. در این بررسی گونه D.extensus با میزان شیوع 55.35% شایع ترین گونه داکتیلوژیروس در بین ماهیان بررسی شده بود. انگل D.minutus نیز برای نخستین بار از ماهیان ایران جداسازی و گزارش گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of Dactylogyrus parasites in farmed common carp by 28SrDNA gene
چکیده انگلیسی مقاله Dactylogyrus is a member of Platyhelminthes phylum and one of the most common external parasites in cyprinid fish. This group of parasites is responsible for many lesions and mortalities in fish fries and rarely in farmed and offspring fish. However, despite their importance nothing is known about the genetic make-up of these parasites in Iran. The aim of this study was to identify and genetically describe the common species of the genus Dactylogyrus in common carp (Cyprinus carpio) in some of the selected farms in Guilan province. 112 common carp with an average weight 20 gr from 10 selected farms in different cities of Guilan province during one year from September 2015 to November 2016 were collected and tested. A total of 5437 individuals of Dactylogyrus genus were recovered from these fish. Initially species were identified based on morphological and morphometric characteristics and five distinct species were identified: Dactylogyrus extensus, D. anchoratus, D. vastator, D. minutus and D. achmerowi. DNA was extracted from a representative of any species, then 28S rDNA region was amplified in the presence of relevant primers in PCR. The obtained sequences blasted in NCBI gene bank, confirmed the results of morphological and morphometric study of parasites. The drawing of the phylogenetic tree showed the great genetic affinity of D. extensus and D. minutus species. In this study D. extensus with a 55.35% prevalence, was the most common Dactylogyrus in investigated fish. D. minutus parasite was first isolated and reported from Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله شیوع, Cyprinus carpio , استخراج, مولکولی , گیلان

نویسندگان مقاله جواد دقیق روحی | Javad Daghigh Roohi
Department of Health and Disease of Aquatic Animals, Inland water Aquaculture research center, Iranian fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e-Anzali, Iran
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

عبدالحسین دلیمی اصل | Abdolhossein Dalimi Asl
TarbiatModares University
دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-211-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها