هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی آلودگی های انگلی اردک ماهی(Esox Lucius) در دریاچه شهدای خلیج فارس تهران
چکیده فارسی مقاله دریاچه شهدای خلیج فارس با وسعت حدود 140 هکتار در شمال غرب شهر تهران و در محدوده پارک چیتگر با هدف تفریحی احداث شده است. به منظور کنترل بیولوژیک جمعیت ماهیان هرز در این دریاچه حدود 2000 عدد اردک ماهی با وزن متوسط250-150 گرم طی دو سال 95 و 96 از تالاب انزلی به این دریاچه معرفی شدند. در سال 97 جهت بررسی وضعیت رشد و سلامت اردک ماهیان رهاسازی شده اقدام به نمونه برداری فصلی از این ماهیان شد. تعداد 24 عدد اردک ماهی صید شده پس از زیست سنجی مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند. متوسط طول کل ماهیان مورد بررسی 12.34±48.55 سانتیمتر و متوسط وزن آنها866.72±961.35 گرم بود. شایع ترین انگل در اردک ماهیان بررسی شده مونوژنTetraonchus monenteron بود. آبشش های کلیه ماهیان بررسی شده به این انگل آلوده بودند و بطور متوسط از هر ماهی 313.7 کرم شمارش گردید. انگل Raphidascaris acus با شیوع 80.9% دومین انگل شایع در این ماهیان بود. بطور متوسط از روده هر یک از ماهیان مورد بررسی 8.2 عدد کرم رافید آسکاریس جدا گردید. سایر انگل های جداسازی شده از اردک ماهیان مورد بررسی عبارت بودند از: انگل چشمی Diplostomum spathaceum با شیوع 30%، انگل ارگازیلوس با شیوع 34.8%، مرحله کوپه پودید انگل لرنه آ که درآبشش 38.9% از ماهیان مورد بررسی حضور داشت. انگل Rhipidoctyle ilense که تنها یک عدد از آن در روده یکی از ماهیان مورد یررسی مشاهده گردید. بنظر می رسد اغلب انگل ها به همراه میزبان خود از تالاب انزلی به دریاچه چیتگر انتقال یافته باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of Parasitic infections of Pike, Esox lucius, in Persian Gulf Martyrs lake, Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Persian Gulf Martyrs lake with a limited area of 140 hectares in the northwest of Tehran and the area of Chitgar park was established for the purpose of recreation. In order to biologically control the population of trash fish, about 2000 pike with an aveage weight of 150-250 g were introduced to this lake during the two years of 2016 and 2017. In 2018-2019, seasonal sampling of released fish was performed to assess the growth and health status of released pike fish. 24 pike fish were examined for parasitology after bioassay. The average total length of the studied fish was 48.55±12.34 cm and their average weight was 961.35±866.72 gr. The most prevalent parasite in studied fish was Tetraonchus monenteron. The gills of all investigated fish were infected to this parasite and on average 313.7 worms were counted from each fish. Raphidascaris acus with 80.9% prevalence was the second common parasite in these fish. On average 8.2 worms isolated from the intestines of each fish. Other isolated parasites were: Diplostomum spathaceum with 30% prevalence, Ergasilus sp. with 34.8% prevalence, copepodid stage of Lernaea sp. which was present in 38.9% of studied fish. Rhipidoctyle ilense parasite, only one of which was observed in the intestine of one of the studied fish. It seems most of the parasites have moved from Anzali wetland to Chitgar lake with their host.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله چیتگر, تالاب انزلی, شیوع, رافیدآسکاریس

نویسندگان مقاله جواد دقیق روحی | Javad Daghigh Roohi
Department of Health and Disease of Aquatic Animals, Inland water Aquaculture research center, Iranian fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e-Anzali, Iran
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

سیدفخرالدین میرهاشمی نسب | SeyedFakhreddin Mirhasheminasab
Department of Health and Disease of Aquatic Animals, Inland water Aquaculture research center, Iranian fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e-Anzali, Iran
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-211-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها