هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطالعه فون انگل های کرمی گاوماهی خزری (Neogobius caspius) در حوضه جنوبی دریای خزر
چکیده فارسی مقاله چکیده ماهیان خانواده Gobiidae یا گاوماهیان، با غنای گونه­ای و فراوانی بالا، رتبه دوم را پس از خانواده کپورماهیان درحوضه جنوبی دریای خزر دارا می­باشند. از این­رو، اعضای این خانواده از خصوصیات منحصر به فرد این اکوسیستم به شمار آمده و به لحاظ حفاظتی دارای ارزش ویژه­ای می­باشند. به دلیل فراوانی و زیست­توده بالا، این گونه­ها غذای اصلی بسیاری از گونه­های با ارزش اقتصادی از جمله ماهیان خاویاری (Acipenceridae)، فوک دریای خزر (caspicaPusa) و همچنین میزبان حدواسط و ناقل بسیاری از انگل­ها در اکوسیستم دریای خزر می­باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی انگل­های کرمی گاوماهی خزری (caspiusNeogobius) در حوضه جنوبی دریای خزر انجام گرفت. در مجموع 678 عدد گاوماهی خزری توسط تور ترال کف از چهار ایستگاه انزلی، نوشهر، بابلسر و امیرآباد صید شدند. در طی این بررسی، سه گونه نماتود و یک دیژن شناسایی شدند. این گونه­ها عبارتند از Raphidascaris acus ، Eustrongylides excisus، .Streptocara sp و Asymphylodora tinca.. سه گونه R. acus ، .Streptocara sp و A. tinca برای اولین بار از این گونه گزارش میشوند. بیشترین میزان شیوع آلودگی در دیژن A. tinca با شیوع ٪33 و و کمترین آن در نماتود R. acus با شیوع ٪12 مشاهده شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of helminthes parasite fauna of Neogobius caspius in the Southern part of the Caspian Sea
چکیده انگلیسی مقاله Fishes of family Gobiidae with high abundance and species richness have second place after Cyprinidae in the southern part of the Caspian Sea. So the members of this family are one of the unique features of this ecosystem and have a special value in terms of protection. Because of abundance and high biomass, these species play major role in food chains of economically valuable animals including Sturgeon fishes (Acipenceridae) and Caspian seal (Pusa caspica) and also they are intermediate hosts and carriers of many parasites in the Caspian Sea ecosystem. The aim of this study was to investigate parasites fauna of Neogobius caspius in the Southern part of the Caspian Sea. A total of 678 specimens of N. caspius were collected using hand trawl net from four stations; Anzali, Nowshahr, Babolsar and Amirabad. During this study, three species of nematodes and one species of Digenea were identified; Raphidascaris acus, Eustrongylides excisus, Streptocara sp. and Asymphylodora tinca. Three species, Raphidascaris acus, Streptocara sp. and Asymphylodora tinca , were reported for the first time from this species. The highest prevalence was observed in Asymphylodora tinca with 33% and the lowest in R. acus with 12%.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله گاوماهیان, انگل, نماتود, دیژن.

نویسندگان مقاله پریسا داودی | PARISA DAVOODI
University of Mazandaran
دانشگاه مازندران

حسن رحیمیان | Hassan Rahimian
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-146-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها