هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر فرکشن سازی ژلاتین هیدرولیز پوست ماهی با ژل Sephadex G-۱۵ و کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC) بر پراکنش وزن مولکولی پپتید ها در پیک های مختلف
چکیده فارسی مقاله استفاده از ضایعات فرآوری آبزیان در تولید ترکیبات فراسودمند جهت کاربرد در فرآورده های غذایی بجهت کاهش استفاده از ترکیبات سنتزی نگاهی جدید در تولید محصولات سبز می باشد. در این مطالعه، ژلاتین از پوست ماهی خاویاری استخراج و توسط آنزیم آلکالاز هیدرولیز گردید و پس از فرکش سازی، پروفیل پپتیدی ژلاتین هیدرولیز و فرکشن های آن تعیین شد. در ژلاتین هیدرولیز، میزان پپتید های با وزن مولکولی کمتر از 1 کیلودالتون حدود 92 درصد بوده است. دی-پپتید ها و تری-پپتید ها بیشترین میزان فرکشن پپتیدی را بخود اختصاص داده بودند. با جداسازی توسط Sephadex G-15، سه پیک جداسازی شد. در پیک اول با زمان RT کمتر، فرکش با وزن مولکولی کمتر از 180 دالتون (شامل اسید های آمینه آزاد، FAA) در مقایسه با ژلاتین هیدرولیز کاهش و در عوض بر فرکشن با وزن مولکولی بین 500 تا 1000 دالتون افزوده شد. فرکشن دی-پپتید و تری-پپتید تفاوتی با ژلاتین هیدرولیز نداشت. در فرکش اول در مجموع 82 درصد پپتید ها دارای وزن مولکولی کمتر از 1 کیلودالتون بودند و نشان دهنده این بود که این فرکشن از پپتید های عمدتا بزرگتر تشکیل یافته است. در پیک های 2 و 3، میزان اسید آمنیه آزاد نسبت به پیک اول افزایش و میزان دی-پپتید و تری-پپتید آنها (خصوصا پیک سوم) مشابه ژلاتین هیدرولیز (41 درصد) بود. ژلاتین هیدرولیز و فرکشن های مختلف آن با توجه به پروفیل خاص پپتیدی خود ممکن است اثرات زیستی متفاوتی به عنوان ترکیب فراسودمند در فرآورده غذایی داشته باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of fractionation of fish skin gelatin hydrolysates using Sephadex G-15 and fast protein liquid chromatography (FPLC) on molecular weight distribution of peptides in different peaks
چکیده انگلیسی مقاله Utilization of fishery by-products in production of functional ingredients to reduce the need for synthetic additives is considered as a new perspective in development of green label food products. In this study, gelatin was extracted from sturgeon skin and hydrolyzed using Alcalase. The hydrolysates were then fractionated and the molecular weight distribution of peptides were determined. In gelatin hydrolysates, peptide with MW < 1 kDa constituted ~92% of total peptidic fractions. Di-peptides and tri-peptides were the main peptide fractions. After fractionating using Sephadex G-15, 3 peaks with different peptides pattern were separated. The first peak with the lowest retention time (RT), fraction with MW < 180 Da (assumed to be free amino acids, FAA) was reduced and instead the percentage of fraction with MW between 500 and 1000 Da increased. However, the content of di-peptides and tri-peptides was not different with those of hydrolysates. In the first peak, 82% of peptides were below 1 kDa, indicating the higher content of larger peptides in this fraction with the coincidental less FAA. In fractions 2 and 3, FAA increased compared to the first peak while their di-peptides and tri-peptides (and especially in peak 3) was the same as hydrolysates (41%). Gelatin hydrolysates and fractions due to their specific peptide profile might have different bioactivities in food products.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پپتید های زیست فعال, ژل فیلتراسیون, پراکنش وزن مولکولی پپتید ها, ژلاتین پوست ماهی, هیدرولیز

نویسندگان مقاله مهدی نیکو | Mehdi Nikoo
Urmia University
دانشگاه ارومیه


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-213-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها