هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر تغذیه از شیرونومید بر فاکتورهای رشد، بقا و پروفایل اسیدهای چرب در مرحله عادت دهی به غذای دستی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه تاثیر تغذیه از شیرونومید بر روی شاخص های رشد، بقا و پروفایل اسیدهای آمینه در تاسماهی ایرانی در زمان عادت دهی به غذای تجاری بود. برای این کار، تعداد 300 عدد بچه ماهی با وزن متوسط 3/2 ± 8/263 میلی گرم در هر حوضچه گرد بتونی که با 4 تیمار 1 (آرتمیا + دافنی)، 2 (فقط آرتمیا)، 3 (آرتمیا + شیرونومید) و 4 (فقط شیرونومید) هر کدام با 3 تکرار پرورش یافته بودند با استفاده از شیرونومید و غذای فرموله شده در مدت 21 روز به غذای خشک عادت داده شدند. وزن نهایی، میزان رشد، کارایی غذا و شاخص رشد روزانه در تیمار 4 بطور معنی داری بیشتر از همه تیمارها بود. نرخ رشد ویژه و شاخص وزن بدن در تیمار 4 بالاتر از همه تیمارها و با تیمارهای 1 و 2 دارای اختلاف معنی دار بود. ضریب تبدیل غذایی در تیمار 4 پایین تر از همه بود (05/0 > P). اسیدچرب امگا 3 لینولنیک اسید در تیمار 4 از همه بیشتر بود ولی اختلاف معنی دار با آنها نداشت. ایکوزاپنتانوئیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید در تیمار 3 بیشتر از سایر تیمارها بود ولی اختلاف معنی داری با آنها نداشت. اسید های چرب امگا 6، اسید لینولئیک، آراشیدونیک اسید و ایکوزونوئیک اسید در تیمار 1 بالاتر از سایر تیمارها بود ولی اختلاف معنی داری با آنها نداشت (05/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Feeding with Chironomidae on Growth Performance, Survival and of Fatty Acids Composition during Transition to the Formulated Diet in Persian Sturgeon (Acipenser persicus)
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study was to investigate the effect of feeding with blood worm on growth indices, survival and of amino acids profile in Persian sturgeon during transition to commercial diet. To do this, 300 Persian sturgeon with an average weight of 263.8 ± 2.3 mg were distributed to the concrete tanks with 4 treatments, includes 1 (Artemia + Daphnia), 2 (Artemia only), 3 (Artemia + Chironomidae) and 4 (only Chironomidae) each with 3 replicates which were fed with Chironomidae and then artificial diet for 21 days. At the end of this period, the final weight, growth rate, feed efficiency and daily growth rate in treatment 4 were significantly higher than the other treatments. The specific growth rate and body weight increase in treatment 4 was higher than the other groups. Feed conversion ratio in treatment 4 was the lowest (P < 0.05). omega-3 fatty acids, linolenic acid, it was the highest in treatment 4, but there was no significant difference with the other groups. Ecosapentanoic acid and docosahexaenoic acid were higher in treatment 3 than the other treatments but did not differ significantly. omega-6 fatty acids, linoleic acid, arachidonic acid and Eicosenoic acid in treatment 1 were higher than the other treatment,s but did not differ significantly (P > 0.05). This study showed that feeding with different live foods at the beginning of lifespan in Persian sturgeon do not make significant difference in the profile of fatty acids at the end of the transition phase.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهیان خاویاری, پرورش, غذاهای زنده, آرتمیا, دافنی

نویسندگان مقاله ایرج عفت پناه کمایی |
University of Guilan
دانشگاه گیلان

بهرام فلاحتکار | Bahram Falahatkar
University of Guilan
دانشگاه گیلان

میر مسعود سجادی | Mir Massoud Sajjadi
University of Guilan
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-140-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها