هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تکثیر مصنوعی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) با استفاده از اواپریم
چکیده فارسی مقاله رایج ترین روشی که تولید کمی و کیفی گامت ها را در شرایط کنترل شده افزایش می دهد، هورمون تراپی است. در این مطالعه، 10 مولد سیاه ماهی ماده (Capoeta capoeta gracilis) (7/6 ± 1/92 گرم و 2/0 ± 1/12 سانتی متر) از رودخانه شلمانرود استان گیلان صید و در شرایط کنترل شده نگهداری شدند. برای القای تولید مثل، اواپریم به مقدار 5/0 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن ماهی در یک نوبت به محل قاعده باله سینه ای تزریق گردید. چک کردن ماهیان هر 6 ساعت یک بار انجام گرفت و پس از 25 ساعت ماهیان به تزریق پاسخ مثبت نشان دادند. مولدین تخم کشی شدند و عملکرد تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین وزن تخم 2/0 ± 16/4 گرم و تعداد تخم 7/23 ± 0/445 در هر گرم گزارش شد. هماوری مطلق و نسبی به ترتیب 7/183 ± 7/1869 عدد و 9/3 ± 4/22 تخم به ازای گرم وزن بدن ثبت گردید. بعد از لقاح، میانگین نرخ لقاح 8/1 ± 5/86 درصد، نرخ تخم گشایی8/1 ± 5/88 درصد و میانگین تعداد لارو به ازای هر مولد 6/173 ± 0/1663 عدد ثبت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اواپریم باعث بهبود تولید مثل در مولدین سیاه ماهی می گردد و منجر به افزایش نرخ لقاح، تخم گشایی و بقای لاروی می گردد، بنابراین، می تواند به عنوان یک عامل موثر در القای تولید مثل این گونه مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Artificial reproduction of Siah Mahi (Capoeta capoeta gracilis) using Ovaprim
چکیده انگلیسی مقاله The most common method that increases the production of gametes under controlled condition is hormone-therapy. In this study, 10 females broodstock of Siah Mahi (Capoeta capoeta gracilis) (92.1 ± 6.7 g and 12.1 ± 0.3 cm) were captured from Shalmanroud River in Guilan province and kept in controlled condition. In order to induce reproduction, OvaprimTM at a single dose of 0.5 mg kg BW-1 was injected in pectoral fin region. After 25 h, the fish showed positive response to hormone-therapy, broodstocks were spawned and reproduction performance was investigated. The average egg weight and number of eggs were documented as 4.2 ± 0.2 g and 445.0 ± 23.7 egg g-1, respectively. Absolute and relative fecundities were recorded as 1869.0 ± 183.7 and 22.4 ± 3.9 egg g BW-1, respectively. After insemination, fertilization rate, hatching rate and the number of larvae per spawner were recorded as 86.5 ± 1.8%, 88.5 ± 1.8%, 1663.0 ± 173.6, respectively. The findings of this study showed that Ovaprim improves reproduction in Siah Mahi broodstock and enhance fertilization rate, hatching rate and larval survival, thus, it can be used as an effective agent for inducing reproduction of this species.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آبزی پروری, لقاح, هماوری, هورمون تراپی

نویسندگان مقاله نغمه جعفری | Naghmeh Jafari
University of Guilan
گیلان

حامد عبداله پور | Abdollahpour
University of Guilan
گیلان

بهرام فلاحتکار | Falahatkar
University of Guilan
گیلان

میلاد کریم زاده | Milad Karimzadeh
University of Guilan
گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-174-5&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها