هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی مقایسه ای دو پروبیوتیک بومی بر پارامترهای خونی ماهی سوف سفید (Sander lucioperca)
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه، انتروکوکوس فاسیوم و لاکتوباسیلوس برویس از دستگاه گوارش ماهی سوف سفید مزارع پرورش ماهی استان گیلان، ایران جداسازی شد. به مدت 6 هفته از رژیم غذایی پایه با دوز مناسب انتروکوکوس فاسیوم و لاکتوباسیلوس برویس شامل( 1010 ، 108CFU / g ( برای رژیم غذایی بترتیب A1 و A2 ، B1 و B2استفاده شد. گروه کنترل رژیم غذایی پایه با سرم بود و سپس پارامترهای خونی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که HCT در تیمار A1 نسبت به گروه کنترل و A2افزایش داشت در تیمارهای B1 و B2با هم اختلاف معنی داری ندارند ولی نسبت به گروه کنترل افزایش قابل ملاحظه ای داشتند(05/0 < P) میزان گلبول سفید در تیمارهای پروبیوتیک بیشتر از گروه شاهد بود به طور معنی داری بالاتر بود(05/0 < P) میزان لنفوسیت ها در ماهی هایی که رژیم های غذایی حاوی پروبیوتیک ها تغذیه می کردند به طور قابل توجهی بالاتر از گروه کنترل بود MCV اختلاف معنی داری درتیمارهای B1 ، A1 وکنترل با A2و B2داشت (05/0 < P). هرچند پارامترهای دیگر به عنوان مثال RBC ، HB ، MCH ، MCHC از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند(05/0 > P). نتایج نشان داد پروبیوتیک های بومی ، تاثیر مثبتی بر روی فاکتورهای خونی ماهی سوف سفید نسبت به گروه کنترل است. تیمارهای A1,B1 تاثیر بهتری بر روی پارامترهای خون شناسی داشتند بنابراین از این پروبیوتیک ها می توان، به عنوان عامل مؤثر در تقویت سیستم ایمنی ماهی سوف سفید پرورشی استفاده کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparative study of two native probiotics on blood parameters of Sander lucioperca
چکیده انگلیسی مقاله In this study, Enterococcus faecium and Lactobacillus brevis were isolated from intestinal tract of Sander lucioperca those captured from fish farms of Guilan province, Iran. For 6 weeks, the basic diet with appropriate dose of Enterococcus faecium and Lactobacillus brevis (1010, 108 CFU / g) was used for the diet of A1 and A2, B1, B2, respectively. The control group was basal diet with serum Then the hematological parameters were measured. The results showed that HCT increased in A1 treatment compared to control and A2 groups There were no significant differences in treatments B1 and B2, but they had a significant increase compared to the control group(P <0.05) Leukocyte count in probiotic treatments was higher than the control group was significantly higher (P <0.05) . Lymphocyte counts in fish fed diets containing probiotics were significantly higher than in the control group. MCV had a significant difference in treatments B1 and A1 and control with A2 and B2 (P <0.05). Howevr, other parameters e.g. RBC, HB, MCH, MCHC had no significant different(P >0.05). The results showed that native probiotics had a positive effect on the blood factors of Sander lucioperca compared to the control group. A1 and B1 Treatments had a better effect on hematological parameters, so This probiotics can be used as bio- control agent effective in aquaculture strengthen and increase the Sander lucioperca immune system response.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله انتروکوکوس فاسیوم,لاکتوباسیلوس برویس , ماهی سوف سفید , خون شناسی

نویسندگان مقاله منیره فئید | monireh Faeed
Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), in land waters Aquaculture research center, Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO) Anzali, Iran .
موسسه علوم شیلاتی کشور

روحا کسری کرمانشاهی | rouha kasra kermanshahi
Alzahra University, Tehran,Iran
دانشگاه الزهرا

محمد پورکاظمی | mohammad pourkazemi
Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO) Tehran, Iran.
موسسه علوم شیلاتی کشور


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-229-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها