هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی ارزیابی قابلیت عملکرد روش ریخت‌سنجی هندسی در تفکیک دو گونه جنس Cobitis
چکیده فارسی مقاله به منظور بررسی تفاوت ریختی دو گونه جویبارماهی بوعلی­سینا Cobitis avicennae و جویبارماهی لینه­آ Cobitis saniae به ترتیب تعداد 17 و 12 نمونه از رودخانه های گاماسیاب (حوضه دجله) و ملوسجان (حوضه رودخانه کر) صید شدند. نمونه­ها پس از ثثبیت در فرمالین بافری، مورد عکسبرداری قرار گرفتند. جهت استخراج داده های شکل بدن، تعداد 14 نقطه لندمارک برروی تصاویر دوبعدی تعریف و رقومی سازی گردید. داده ها بعد از آنالیز پروکراست با استفاده از آنالیز تحلیل تابع تشخیصی (DFA) و تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دو گونه مورد مطالعه دارای تفاوت معنی داری با یگدیگر می باشند (01/0P<) که عمده تفاوت های مشاهده شده مربوط به اندازه سر، عمق بدن و موقعیت پوزه بود. بنابراین با توجه به قابلیت بالای روش ریخت­سنجی هندسی، می توان از این روش، به عنوان روش مکمل در مطالعات آرایه شناسی جویبارماهیان برای یافتن تفاوت های ریختی استفاده نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Capability assessment of the geometric morphometric technique to discriminate two species of the genus Cobitis
چکیده انگلیسی مقاله To investigate the morphological differences of Cobitis avicennae and C. linea, a total of 17 and 12 specimens were collected from the Gamasiab (Tigris Basin) and Maloosjan (Kur River Basin) rivers, respectively, using electrofishing device. All specimens after fixation into the buffered formalin, were photographed. To extract data from the body shape, a total of 14 landmark-points were defined and digitized on 2D images of the specimens. After procrust analysis, data were analyzed using discriminant function analysis (DFA) and principal components analysis (PCA). The results showed significant differences between studied species (P<0.01), the mainly were related to head, body depth and snout position. Therefor based on better ability of the geometric morphometric method, it can be used as a supplementary tool to extract morphological differences in the taxonomy of spined loaches.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ریخت‌سنجی, Cobitis, آنالیز پروکراست, DFA.

نویسندگان مقاله عطا مولودی صالح | Atta Mouludi-Saleh
University of Tehran
دانشگاه تهران

سهیل ایگدری | Soheil Eagderi
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-115-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها