هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی ارزیابی اثرات دوره‌های نوری متفاوت بر فاکتورهای رشد و بازماندگی در لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata)
چکیده فارسی مقاله کنترل رشد در جانوران تحت تاثیر عوامل ژنتیکی، تغذیه­ای و محیطی می­باشد، که عوامل محیطی (درجه حرارت، فشار، شوری و نور) در تکامل جانوران خون­سرد از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در تحقیق حاضر، تاثیرات سه رژیم نوری مختلف بر میزان رشد و بقا در لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata) مورد بررسی قرار گرفت. لاروهای این گونه با میانگین وزن اولیه 015/0 گرم به مدت 30 روز تحت تاثیر دوره­های نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی (12 L:12 D)، 24 ساعت روشنایی و بدون تاریکی (24 L:0D) و 24 ساعت تاریکی و بدون روشنایی (0 L:24 D) قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان­داد که لاروهای تحت تاثیر تیمار 24 روشنایی دارای بیشترین رشد، افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه بودند که در این موارد تفاوت معنی­داری با گروه 24 ساعت تاریکی داشتند (P<0.05)، اما در رابطه با میزان بقاء لاروها تفاوت معنی­داری بین تمیارهای نوری انتخاب شده مشاهده نشد (P<0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که رژیم نوری از عوامل تاثیرگذار بر میزان رشد این گونه بوده و بهترین تیمار نوری 24 ساعت روشنایی و بدون تاریکی معرفی گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation the effects of different photoperiod on growth factor and survival in Guppy larvae (Poecilia reticulata)
چکیده انگلیسی مقاله Growth in animals is controlled by genetic, environmental, and nutritional factors, including external factors (temperature, pressure, salinity, and light) in the evolution of cold-blooded animals. In this study, the effects of three different light treatments on the growth and survival rates of guppy larvae (Poecilia reticulata) were investigated. The larvae of this species with an average initial weight of 0.015 g for a month were exposed to 12 h light and 12 h dark (12 L:12 D) as control treatment, 24 h light without darkness (24 L:0D) and 24 h dark without light (0 L:24 D). At the end of the experiment, the larvae affected by the 24 h light treatment had the highest growth, body weight gain and specific growth rate, which showed a significant difference with the 24 h dark treatment (P<0.05) however, the effects of the photoperiod treatments on larval survival were not significant (P<0.05). The results of this study showed that the photoperiod is one of the factors influencing the growth rate of this species and with increasing the photoperiod the growth will be better.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فتوپریود, ماهیان زینتی, گوپی, رشد, بقا

نویسندگان مقاله امیر رضائی | Amir Rezaei
دانشگاه تربیت مدرس

میر مسعود سجادی | Mir Masoud Sajjadi
دانشگاه گیلان

سید رضا محسن پور | Seyed Reza Mohsenpour
دانشگاه گیلان

رضوانه فرخنده | Rezvaneh farkhondeh
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-138-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها