هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطالعه برخی از پارامترهای کمی (شیوع و شدت) آلودگی انگلی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky, ۱۹۰۱) در سواحل استان گیلان و مازندران
چکیده فارسی مقاله ماهی سفید(Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) از مهم ترین ماهیان استخوانی و بومی دریای خزر بوده و از اهمیت اکولوژیک و اقتصادی خاصی برخوردار است. در این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی انگلی ماهی سفید، تعداد کل 104 ماهی از سواحل شهرستان انزلی و کیاشهر(استان گیلان) و سواحل شهر چالوس و محمودآباد(استان مازندران) طی سالهای 1396 و 1397 از طریق تعاونی های صید پره به صورت تازه تهیه شدند. نمونه های ماهی بلافاصله پس از جمع آوری در کنار یخ به آزمایشگاه انتقال یافته و در دمای 20- درجه جهت مطالعات بعدی نگهداری شدند. پس از بررسی های زیست سنجی، اندام های ماهی جهت جداسازی انگل های خارجی و داخلی ماهی سفید با روشهای استاندارد انگل شناسی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت، سپس انگل های موجود جداسازی و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند. نتایج بررسیها نشان داد که این ماهیان از میزان شیوع(%100) و میانگین شدت انگلی(35.1±69.7) بالایی برخوردار هستند. میانگین شدت آلودگی انگلی در بین ایستگاههای بررسی شده اختلاف معنی دار(0.05>0.06 =P ، 3=Df ، 7.09=2X) نداشتند. ایستگاه کیاشهر از میانگین شدت آلودگی انگلی (45.6±87.04) بالاتری نسبت به سایر ایستگاهها برخوردار بود. همچنین طی آنالیز ها مشخص شد که میانگین شدت آلودگی انگلی ماهی سفید طی سالهای 96 و 97 نیز از تفاوت معنی دار(0.05>0.06 =P ، 1=Df ، 3.3=2X) برخوردار نیستند. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه بالای این ماهیان در منطقه، شناخت وکنترل آلودگی آنها به انواع انگل ها به دلیل بیماری زایی آنها در ماهی می تواند بسیار مهم باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of some quantitative parameters (prevalence and intensity) of Caspian kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) parasitic infection on the coasts of Gilan and Mazandaran provinces
چکیده انگلیسی مقاله Kutum is one of the most important bony and native fish of the Caspian Sea and has a special ecological and economic importance. In this study, to investigate the parasitic infection of kutum, a total of 104 fish from Anzali, Kiashahr coasts of Guilan Province, and Chalus and Mahmoudabad coasts of Mazandaran province during 2017 and 2018 were freshly prepared through fishing cooperatives. The fish samples were transferred to the laboratory immediately after collection on ice and kept at -20 ° C for further studies. After collection, the fish samples were transferred to the laboratory on ice and stored at -20 for further study. After bioassays, fish organs were examined and isolated of external and internal parasites of kutum by standard parasitological methods, then the parasites were identified using valid identification keys. The results showed that these fish have a high prevalence (100%) and mean parasitic intensity (69.7±35.1). There was no significant difference in the mean intensity of parasitic infection(X2= 7.09. Df= 3, P= 0.06 >0.05) between the studied stations. Kiashahr station had a higher mean intensity of parasitic infection (87.04±45.6) than other stations. Analyzes also showed that the mean intensity of kutum parasitic infection during 2017 and 2018 did not differ significantly(X2= 3.3. Df= 1, P= 0.06 >0.05). Therefore, considering the importance of these fish in the area, recognizing and controlling their infection with parasites due to their pathogenicity in fish can be very important.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله انگل, ماهیان استخوانی, انزلی, چالوس, دریای خزر

نویسندگان مقاله معبود علی زاده نوده | Maboud Alizadeh Noudeh


جمیله پازوکی | Jamileh Pazookiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-203-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها