هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطلوبیت زیستگاهی ماهی پوزانک خزری (Alosa caspia) در جنوب دریای خزر
چکیده فارسی مقاله جهت مدیریت یکپارچه اکوسیسم، از جمله دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، داشتن اطلاعات کافی از ویژگی های زیستگاهی موجودات آن بسیار حائز اهمیت است. مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای محیطی و مطلوبیت زیستگاهی فصلی ماهی پوزانک خزری (Alosa caspia) در بخش جنوبی دریای خزر پرداخته است. ماهی پوزانک خزری مناطق عمیق با میزان کم مواد آلی کل و تغیرات سطحی آب دریا را در فصل زمستان ترجیح داده است و در مقابل در فصل بهار مناطق با تولید بالا و میزان بالای کلرفیل آ و بیومس بنتوز را انتخاب نموده است. مدل مطلوبیت زیستگاهی بر مبنای تعداد در واحد سطح (NPUE) مشخص نمود که مدل میانگین هندسی بهترین مدل برای تعیین زیستگاه مطلوب ماهی پوزانک خزری در فصل زمستان است. برای فصل بهار، مدل میانگین حسابی بهترین عملکرد را در تعیین مطلوبیت زیستگاهی مشخص نمود. میانگین تعداد در واحد سطح در هر دو فصل با افزایش مقدار شاخص مطلوبیت زیستگاهی افزایش نشان داد. مناطق با مطلوبیت زیستگاهی بیشتر از 5/0 به ترتیب 91% و 63% میزان صید کل را در بهار و زمستان به خود تخصیص دادند که بیانگر قابلیت بالای پیش بینی مدل مطلوبیت زیستگاهی بر مبنای تعداد در واحد سطح برای ماهی پوزانک خزری می باشد. مطالعه حاضر نشان می دهد متغیرهای سنجش از دور به همراه عمق مهم­ترین متغیرهای محیطی تاثیرگذار در زیستگاه پوزانک خزری است و کلرفیل آ به همراه تغیرات سطحی آب اساسی ترین متغیرهای حاصل از سنجش از دور برای پیش بینی بر خط زیستگاه ماهی پوزانک خزری در قسمت جنوبی دریای خزر می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Habitat suitability modeling of Caspian shad (Alosa spp.) in the southern Caspian Sea
چکیده انگلیسی مقاله To comprehensively manage an ecosystem such as that of the Caspian Sea, the world’s largest lake, detailed knowledge of the habitat traits of the living organisms in the ecosystem is essential. The present study examined environmental variables and used the Habitat Suitability Index (HSI) model to determine the most preferred seasonal habitat and optimal environmental range of Caspian shad (Alosa caspia). The fish preferred deep waters with low levels of total organic matter and sea level anomaly in winter and productive areas with a high concentration of chlorophyll-a (Chla) and relatively high benthos biomass in spring. The number per unit area (NPUA)-based HSI model determined that the geometric mean model (GMM) was the optimal model for defining a suitable habitat in winter. For spring, the arithmetic mean model (or GMM) in the NPUA-based HSI model most accurately predicted preferred habitat for Caspian shad. The average NPUA in both seasons increased with the HSI; areas with an HSI of between 0.4 and 0.6 in spring and between 0.6 and 0.8 in winter had a high percentage of total catch. Areas with an HSI of more than 0.5 had over 91% and 63% of the total catch in spring and winter, respectively, demonstrating the reliability of the NPUA-based HSI model in predicting Caspian shad habitat. The present study shows that remotely sensed data plus depth are the most critical environmental variables in Caspian shad habitats and that Chla and SLA are the most critical remotely sensed parameters for near real-time prediction of Caspian shad habitat.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله دریای خزر, مدل مطلوبیت زیستگاهی, ماهی پوزانک خزری

نویسندگان مقاله علی حقی وایقان | Ali Haghi Vayghan
Urmia University
دانشگاه ارومیه


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-218-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها