هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مروری بر عوامل موثر بر رنگ ماهیان زینتی با تاکید بر استفاده از رنگدانه ها
چکیده فارسی مقاله رشد گرایش به استفاده از ماهیان زینتی که از تنوع و زیبایی های زیادی برخوردارند و قدمت برخی گونه ها که از فرهنگ گذشتگان تا آداب و سنن زندگی امروزی ادامه یافته است باعث افزایش پایدار تجارت جهانی ماهیان زینتی شده است .رنگ اولین ویژگی است که مشتری دریافت می کند و عامل تعیین کننده در انتخاب خریدار است که مستقیماً منجر به پذیرش یا عدم پذیرش محصول از طرف او می گردد. اهمیت رنگ در محصولات آبزی پروری چه در پرورش ماهیان خوراکی که از گذشته تا کنون این عقیده وجود داشته که رنگ خوب توأم با مزه بهتر می باشد چه در سخت پوستان مثل میگو که رنگ روشن و مناسب نشانه تازگی و کیفیت محصول است و چه در ماهیان زینتی که رنگ پوست یک عامل مؤثر بر قیمت بازاری ماهی است و نقش مهمی در تخمین ارزش کلی آن ایفا میکند، قابل مشاهده است. در پرورش ماهیان تغذیه با جیره های فرموله انجام می شود و رنگدانه های مورد نیاز به جیره های غذایی اضافه می شوند. تغییر رنگ یک فرآیند پرهزینه در پرورش آبزیان محسوب می گردد و باید در طول چرخه تولید صورت پذیرد. بنابراین با توجه به هزینه بالای ایجاد و حفظ کیفیت رنگ در آبزیان و همچنین اهمیت رنگ در کیفیت و ارزش اقتصادی تولیدات آبزی پروری، مطالعه و شناخت عوامل موثر بر کارایی رنگزایی رنگدانه های مختلف طبیعی یا مصنوعی بخصوص کاروتنوئیدها اهمیت بسیار زیادی دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Review on the effective factors on the color of ornamental fishes with the emphasis on using pigments
چکیده انگلیسی مقاله The growing tendency to use ornamental fish, which have a great variety and beauty, and the antiquity of some species, which has continued from the culture of the past to the customs and traditions of modern life, has led to a steady increase in the global trade of ornamental fish. Color is a determining factor in the choice of the buyer, which directly leads to the acceptance or non-acceptance of the product by him. The importance of color in aquaculture products, whether in the cultivation of edible fishs, which has long been believed to be a good color with a better taste, or in crustaceans such as shrimp, where a light and suitable color is a sign of freshness and quality of the product, or in fish. An ornament whose skin color is a factor influencing the market price of fish and plays an important role in estimating its overall value can be seen. In fish farming, nutrition is done with formulated diets and the required pigments are added to the diets. Color change is a costly process in aquaculture and must take place during the production cycle. Therefore, due to the high cost of creating and maintaining dye quality in aquatic animals and also the importance of dye in the quality and economic value of aquaculture products, studying and recognizing the factors affecting the dyeing efficiency of various natural or synthetic pigments, especially carotenoids is very important.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله محصولات آبزی پروری, ماهیان خوراکی, سخت پوستان, جیره های فرموله, کاروتنوئید

نویسندگان مقاله محمد حسن اسکندری | Mohammad Hasan Eskandari
Ferdowsi University of Mashad
دانشگاه فردوسی مشهد

امید صفری | Omid Safari
Ferdowsi University of Mashad
فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-104-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها