هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی شواهد اثر الگوهای مختلف صوتی بر واکنش‌های رفتاری ماهی زبرا Danio rerio
چکیده فارسی مقاله اصوات ناشی از فعالیت های انسانی در محیطهای خشکی و آبی فراگیر و غالب شده است. اصوات زیرآبی ناشی از فعالیت های انسانی در زمان و مکان های مختلف متفاوت بوده و بعنوان یک آلاینده جهانی محسوب می شود. تاثیرات اصوات بر جانوران آبزی هم در شرایط طبیعی و هم در شرایط آزمایشگاهی قابل مشاهده است. طی دهه­های اخیر، ماهی زبرا (Danio reiro) به عنوان یک گونه مدل در تحقیقات تکاملی، ژنتیک، کالبدشناسی، علوم اعصاب، فیزیولوژیک و رفتارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی شواهد اثر الگوهای مختلف صوتی بر واکنش های رفتاری ماهی زبرا شامل تعداد حرکت انفجاری، سرعت شنای کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شد. تعداد 30 عدد ماهی زبرا بالغ در معرض پنج تیمار صوتی با الگوهای زمانی متفاوت شامل صوت پیوسته، ناپیوسته منظم با سرعت تناوب تند (1:1)، ناپیوسته منظم با سرعت تناوب کند (1:4)، ناپیوسته نامنظم (1:1-7) و سکوت بعنوان تیمار شاهد قرار گرفتند. بطورکلی نتایج این مطالعه بیانگر تغییرات وابسته به صوت بر شاخص های رفتار شناگری ماهی زبرا در شرایط کنترل شده می باشد. تمامی تیمارهای صوتی باعث افزایش معنی داری در تعداد حرکت انفجاری، سرعت شنای کوتاه مدت و بلندمدت در ماهی زبرا در شرایط اسارت شدند (05/0>P). نتایج این پژوهش نشانگر پتانسیل اثرگذاری اصوات ناشی از فعالیت های انسانی بر فعالیت های ماهی زبرا می باشد، بدین صورت که اثرگذاری بر فعالیت های شناگری ماهی که می تواند بطور ثانویه باعث تاثیرات منفی بر عملکرد تغذیه ای، موفقیت تولیدمثلی و بقای ماهی گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evidence for the effect of different sound patterns on the behavioral reactions of zebrafish (Danio rerio)
چکیده انگلیسی مقاله Man-made (Anthropogenic) sound has become almost omnipresent and dominant in both terrestrial and aquatic environments. Underwater sound caused by human activities vary in time and space and is considered a global pollutant. The effects of sound on aquatic animals can be seen in both field and laboratory conditions. In recent decades, the zebrafish (Danio rerio) has been considered as a model species in several fields of research and it has been used for developmental, genetic, anatomical, neuroscience, physiological and behavioral research. Here, in this study, the evidence for the effect of different sound patterns on the behavioral reactions of zebrafish including the number of startle responses, brief and prolonged changes in swimming speed was investigated. Thirty adult zebrafish were exposed individually to five acoustic treatments with different temporal patterns including continuous sound, regular intermittent with fast pulse rate (1:1), regular intermittent with slow pulse rate (1: 4), irregular intermittent (1:1-7) and ambient condition with no sound playback as control. In general, the results of this study indicate significant sound-related changes in zebrafish swimming behaviour indices under controlled laboratory conditions. For all sound treatments it was significantly apparent that zebrafish have increased their swimming activities; the number of startle responses and also brief and prolonged swimming speed (P<0.05). The results of this study indicate the potential effects of anthropogenic sound on zebrafish activities, in such a way that the effects on fish swimming activities can have consequently negative impacts on foraging performance, reproductive success and fish survival.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله رفتارشناسی ماهی, رفتار شناگری, صوت, ماهی زبرا

نویسندگان مقاله سیدرضا محسن پور | Reza Mohsenpour
University of Guilan
دانشگاه گیلان

سعید شفیعی ثابت | Saeed Shafiei Sabet
University of Guilan
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-217-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها