هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر فعال کننده و نسبت فعال سازی بر اسپرم ماهی نر تغییر جنسیت یافته قزل آلای رنگین کمان در طی دوره نگهداری کوتاه مدت در یخچال
چکیده فارسی مقاله ماهیان نر تغییر جنسیت یافته به منظور تولید جمعیت تمام ماده در مزارع تکثیر مورد استفاده قرار می گیرند. اسپرم این ماهیان به سبب شرایط فیزیولوژیک خاص فاقد تحرک کافی هستند، لذا این ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ فعالیت اسپرم در طی دوره نگهداری کوتاه مدت انجام شد. اثر دو نوع فعال کننده (آب و محلول فعال کننده حاوی 4/15 میلی مول از NaHPO4، 26 میلی مول از Ca(HCO3)2، و 63 میلی مول NaCl در pH برابر 9 ) بر مدت زمان و درصد تحرک اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. سه نسبت فعال سازی، 1:1، 1:10 و 1:100 هریک در 3 تکرار در طی 8 روز مختلف نگهداری اسپرم در یخچال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی فعال کننده حاوی نمک نسبت به آب درصد تحرک و مدت زمان تحرک بیشتری را القا می کند. در خصوص بهترین نسبت فعال سازی، در دو روز اول نگهداری، نسبت 1:10 و در سه روز پایانی نسبت 1:100 فعال کننده بیشترین زمان حرکتی را در اسپرم القا کرد. به طور کلی با افزایش زمان نگهداری با وجود اینکه درصد اسپرم های متحرک کاهش یافت، اما مدت زمان تحرک این درصد محدود از اسپرم ها طولانی­تر شد. نتایج این تحقیق از منظر اثر نسبت فعال­سازی بر اسپرم نگهداری شده در یخچال جالب توجه بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of activator kind and ratio on sex-reversed male spermatozoa during short-term storage in refrigerator
چکیده انگلیسی مقاله The sperm from sex-reversed, neomale fish are used for all-female population, the milt of these neomales does not show enough motility because of the special physiological conditions, so this study was done to improve sperm motility during short-term storage period. The effect of two types of activator (water and activator solution containing 15.4 mM NaHPO4, 26 mM Ca(HCO3)2, 63 mM of NaCl, pH=9) was investigated on motility duration and percentages. Three activation ratios, 1:1, 1:10 and 1:100, milt to activator were evaluated during 8 different storage days. The results showed that salt-containing activator induces a higher motility percentage and duration in comparison to water. Regarding the best dilution ratio, in the first three days, the ratio of 1:10 and in the last two days the ratio of 1:100 milt to activator induced the best motility duration. In general, by increasing the storage time, the percentage of motile sperm decreased significantly but the motility duration of these cells were much longer. The results of this study were interesting from the perspective of the activation-activation ratio on sperm stored in the refrigerator.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله محلول نمکی , تحرک, تکثیر مصنوعی, کارایی تکثیر

نویسندگان مقاله نوشین عابدی جونی | nooshin abedi joni
Isfahan univercity of technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

سالار درافشان | Salar Dorafshan
Isfahan univercity of technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-123-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها