هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی نقش و اهمیت ترکیبات زیست فعال فیتوبیوتیک ها در تغذیه آبزیان
چکیده فارسی مقاله با افزایش جمعیت جهان، مصرف آبزیان نیز افزایش یافته است. توجه به افزایش تولید آبزیان همراه با افزایش بقاء و مقاومت در برابر بیماری امری ضروری است. در آبزی پروری تجاری کاهش هزینه های تولید برای پرورش دهندگان حائز اهمیت است. امروزه جهت افزایش بقاء، کارایی بهتر خوراک و کاهش هزینه ها از افزودنی های خوراکی در جیره غذایی آبزیان استفاده می شود. در میان افزودنی های خوراکی فیتوبیوتیک ها منابع ارزان تری برای بهبود عملکرد رشد، بقاء و ایمنی هستند که استفاده از آنها در جیره غذایی ماهی منجر به تقویت سیستم ایمنی و بهبود بازماندگی می گردد. فیتوبیوتیک ها دارای خواص متنوعی از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی،ضد باکتری،ضد درد، ضد انگل،افزایش رشد، تقویت اشتها،محرک فعالیت ترشح آنزیم های صفراوی و گوارشی و بهبود فعالیت های کبدی هستند. فیتوبیوتیک ها حاوی ترکیبات زیست فعال شامل آلکالوئیدها، فلاوونوئیدها، رنگدانه ها، فنل ها، ترپنوئیدها، استروئیدها و روغن های ضروری هستند که بر آبزی پرورش یافته تاثیر می گذارند. در بین این ترکیبات مواد فنلی، پلی ساکاریدها، پروتئوگلیکان ها و فلاونوئیدها نقش مهمی در بهبود سیستم ایمنی آبزی پرورش یافته و کنترل باکتری های عفونی دارند. مطالعه حاضر مبین این است که ترکیبات زیست فعال موجود در فیتوبیوتیک ها نقش بسزایی در بهبود ایمنی، افزایش بقای آبزی پرورش یافته و تولید دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The role and importance of phytobiotics in aquatic nutrition
چکیده انگلیسی مقاله As the world's population grows, aquatic consumption has also increased. It is important to pay attention to increasing aquatic production along with increasing survival and disease resistance. In commercial aquaculture, reducing production costs is important for farmers. Today, food additives are applied in aquatic diets to increase survival, improve feed efficiency, and reduce costs. Among the food additives, phytobiotics are cheaper resources to improve growth, survival and immunity, and their use in fish diets boosts the immune system and improves survival. Phytobiotics have a variety of properties, including antioxidant, antibacterial, analgesic, antiparasitic, growth enhancing, appetite enhancing, stimulating the secretion of bile and digestive enzymes, and improving liver function. Phytobiotics contain bioactive compounds including alkaloids, flavonoids, pigments, phenols, terpenoids, steroids and essential oils that affect aquaculture. Among these compounds, phenolic substances, polysaccharides, proteoglycans and flavonoids play an important role in improving the aquatic immune system and controlling infectious bacteria. The present study indicates that bioactive compounds in photobiotics play an important role in immunity, survival and result in higher production.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ترکیبات گیاهی,آبزی پروری, جیره غذایی

نویسندگان مقاله محمدحسین خانجانی | Mohammad Hossein Khanjani
دانشگاه جیرفت

زهرا ملایی | Zahra Molaei


ناظم اربابی | Nazem Arbabi


غلامرضا قائدی | Gholamreza Ghaediنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-132-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها