هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تبارشناسی سرخوی چشم درشت lutjanus lutjanus (Bloch.,۱۷۹۰) خلیج فارس و دریای مکران با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک(Acthinopetrgii:lutjanidae)
چکیده فارسی مقاله سرخوی چشم درشت یکی از مهم ترین ماهی های خوراکی خلیج فارس و دریای مکران می باشد که میزان صید آن نسبت به سایر گونه های این خانواده پس از سرخوی معمولی بیشتر است. جنس lutjanus lutjanus (Bloch .,1790) یا سرخوی چشم درشت از خانواده سرخو ماهیان، دارای تنوع و پراکندگی زیادی در سرتاسر آب های ساحلی اقیانوس هند و همچنین در سواحل جنوب شرق اقیانوس آرام از شرق آفریقا تا جزایر سلیمان و استرالیا گزارش شده است. این ماهی به وسیله حضور نوار های عریض زرد رنگ از سمت چشم به سمت پایه باله دمی و چند ردیف دندان از سایر گونه های این خانواده شناسایی می شود. در این مطالعه ارتباط تبارزایی سرخو های چشم درشت با استفاده از توالی های ژن میتو کندریایی Cox1 برگرفته شده از بانک ژنی (NCBI) و همچنین داده های مولکولی به دست آمده از نمونه های جمع آوری شده از حوضه های خلیج فارس و دریای عمان نمونه های بافتی تهیه و پس از استخراج DNA و PCR توالی یابی انجام شد.سپس توالی ها به وسیله نرم افزار های MEGA5, Bioedit مورد مطالعه قرار گرفت.داده های مولکولی حاصل از تحلیل های محتمل ترین درخت (Maximum likelihood)، میانبرترین درخت (Maximum parsimony) و بیژین(Bysian)مورد مطالعه قرار گرفت و جایگاه نمونه های خلیج فارس و دریای عمان در درخت مورد نظر، به عنوان lutjanus lutjanus تعیین گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Phylogeny of lutjanus lutjanus, 1790 (Actinopterygii: lutjanidae) from Persian gulf and Makran sea using cytochrome oxidase subunit 1
چکیده انگلیسی مقاله The bigeye snapper is one of the most important edible fish in the Persian gulf and Makran sea, and its catch is higher than other species of this family after the johns snapper.The genus lutjanus lutjanus(Bloch., 1790)or bigeye snapper to lutjanidae family has been widely distributedacross coastal water of the indian ocean and also on the southeastern coast the pacific ocean is reported from east Africa to the Solomon island and Australia. It is characterized by presenting broad yellow stripes from the eye to the base of the caudal fin and several rows of teeth from other species of this family.In this study, the phylogenetic relationship of lutjanus lutjanus species group was investigated using sequences of the cytochrome oxidase 1 available in the gene bank (NCBI). The sequences were aligned using Mega 5.0 and Bio edit soft wares. The phylogeny among taxa was constructed through Neighbor joining (NJ), Maximum parsimony (MP), Maximum likelihood methods (ML) and Bayesian inference (BI).Samples of Persian gulf and Makran sea in the tree, as L. lutjanus determined.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سرخوی چشم درشت, سرخو ماهیان, ژن میتوکندریایی Cox1, خلیج فارس و دریای عمان

نویسندگان مقاله هما ظفر قاسم پور | homa zafarghasempor
ferdowsi
دانشگاه فردوسی

فایزه یزدانی مقدم | faezeh yazdani moghaddam
ferdowsi


اشکان ازدری | askan Ajdariنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-192-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها