هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی پیش‌بینی پراکنش گونه کولی ارومیه Alburnus atropatenae (Berg, ۱۹۲۵) در ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم
چکیده فارسی مقاله امروزه یکی از سؤالات مهم در مورد گونه ها، مواجهه آن ها با پدیده تغییر اقلیم است. چنانکه برخی از گونه ها زیستگاه های مطلوب خود را از دست و یا افزایش داده و یا محدوده پراکنش بسیاری از آن ها در پاسخ به تغییر اقلیم تغییر خواهد نمود. به منظور بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر محدوده پراکنش گونه کولی ارومیه (Urmia bleak) در این مطالعه، از راهبرد مدل سازی پراکنش گونه ها(SDM)، استفاده شد. پیش بینی پراکنش این گونه اندمیک می تواند در راستای مدیریت زیستگاه های مطلوب آن تحت تأثیر تغییر اقلیم مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه، سناریوهای انتشار RCP 4.5 و RCP 8.5 در سال های 2050 و 2080 مدنظر قرار گرفت. همچنین متغیرهای محیطی استفاده شده شامل حداکثر عرض رودخانه، ارتفاع، شیب، میانگین بارش، میانگین دمای سالانه و اختلاف دما بین سردترین و گرم ترین ماه های سال و حوضه پراکنش کنونی گونه است که در سطح ایران استخراج شدند. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد مدل استفاده شده با توجه به معیار AUC(Area Under the Curve) عملکرد بالایی در پیش بینی پراکنش گونه داشته است (98/0). علاوه بر این، متغیر حوضه پراکنش کنونی گونه به عنوان مهم ترین متغیر تأثیرگذار در حضور گونه کولی ارومیه معرفی شد، ضمناً بر اساس نتایج مدلسازی، تغییر اقلیم سبب افزایش زیستگاه­های مطلوب گونه در همه در آینده خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Predicting the distribution of Alburnus atropatenae (Berg, 1925) under climate change effects in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Today, one of the most important questions about species is how they face climate change. As some species will lose or increase their habitats or their distribution range will change in response to climate change effects. In this study, in order to investigate the impact of climate change eefects on the distribution range of Urmia bleak, the species distribution modeling (SDM) approach was used. Predicting this endemic species distribution range can be considered for management of its suitable habitats under climate change in future. In this study, the RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios at 2050 and 2080 were considered. Also, environmental variables including maximum river width (Max_Width), elevation (ELEV), river slope (SLO), the basins occupied by species (BAS), average precipitation (Ave_Prec), average yearly temperature (Ave_Tmean), the temperature difference between the coldest and hottest months of the year (Trange) were used in Iran. Results confirm the high performance of the model in predicting the species distribution with an AUC (Area Under the Curve) = 0.98. In addition, the BAS variable was introduced as the most effective predictor for the presence of Urmia bleak. In addition, according to the modeling results, climate change will increase the suitable habitats of this species in future.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله گونه اندمیک, پیش‌بینی پراکنش گونه, مدل مکسنت, حفاظت, اکولوژی

نویسندگان مقاله تکتم مکی   | Toktam Makki


حسین مصطفوی | Hossein Mostafavi


علی اکبر متکان | AliAkbar Matkan


حسین عقیقی | Hossein Aghighiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-157-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها